Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2016

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2016

Versie geldig vanaf 11-06-2016 tot 13-06-2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2016
Citeertitel Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2016
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
13-06-2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Dit reglement vervangt het Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2014
 

Dit reglement is vervangen door het Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 16 externe site
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1 externe site
 3. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 2 externe site
 4. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 3 externe site
 5. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 4 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-06-2020 intrekking 06-05-2020
Gemeenteblad, nr. 146862, 12-06-2020 externe site
Z-19-058492/D/20/169349
11-06-2016 01-06-2016 nieuwe regeling 19-04-2016
Gemeenteblad, nr. 75760, 10-06-2016 externe site
BW 19-04-2016, nr. 17

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

besluiten:

vast te stellen het navolgende Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2016.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

a. de wet:
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek [Stb. 1993, 555]);
b. het besluit:
Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160, als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900);
c. ambtenaar van de burgerlijke stand:
een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);
d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand:
een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);
e. gemeentehuis:
alle huizen die bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.
f. college:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • - Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:
  • a. ambtenaren in dienst van de gemeente;
  • b. ambtenaren in dienst van een andere gemeente.
 • - Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.
 • - Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.
 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, wordt met ingang van 1 januari van het jaar, volgende op dat waarin de bedoelde leeftijd is bereikt, ontslagen.

Artikel 4 Locatie

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.
 • 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.
 • 3. Een verzoek om aanwijzing van een locatie als gemeentehuis kan schriftelijk worden gericht aan het college door de partners die een huwelijk wensen te sluiten of een partnerschap willen laten registreren.
 • 4. De aanwijzing is alleen van toepassing voor de in het aanwijzingsbesluit genoemde huwelijk/registratie, locatie en datum.
 • 5. Voorafgaande aan een in lid 3 bedoeld verzoek, dient de huwelijks- of partnerschapsaangifte te hebben plaatsgevonden.
 • 6. Bij het verzoek, bedoeld onder lid 3, dient tevens een toestemmingsverklaring van de eigenaar/gebruiker van de betreffende locatie te worden overgelegd.
 • 7. Een locatie dient, om als gemeentehuis te worden aangewezen, aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • a. het dient een gebouw te zijn;
  • b. de locatie en de ruimte in de locatie moet passend en voor ieder toegankelijk zijn, zulks ter beoordeling aan de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • c. de locatie moet zijn voorzien van algemene faciliteiten, zoals een toiletvoorziening en een aparte ruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 5 Leiding van de dienst

De manager van de afdeling Dienstverlening is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:
  • a. voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur;
  • b. voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties in Huize Ter Marse en op locatie op maandag tot en met zaterdag van 10.30 - 18.00 uur.
 • 2. Voor werkzaamheden die niet vallen onder de punten a. en b. van artikel 6, lid 1, gelden de algemene openingstijden van het gemeentehuis.
 • 3. Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.
  Op de dagen die krachtens een besluit van burgemeester en wethouders als roostervrije dagen zijn aangegeven, kan het bureau van de burgerlijke stand worden geopend op door de manager van de afdeling Dienstverlening te bepalen uren.
 • 4. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.
 • 5. Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.
 • 6. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Gelegenheid tot kosteloze huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie en omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk

Er wordt iedere maandag om 10.30 uur en 10.45 uur gelegenheid gegeven voor een kosteloze huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie en omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk. Uitzondering hierop zijn de dagen waarop het bureau van de burgerlijke stand gesloten is overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2016.
 • 2. Het treedt in werking op 1 juni 2016, met intrekking van het Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2014, vastgesteld op 19 november 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 19 april 2016.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zandenmevrouw B.A.H Galama

secretarisburgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven