Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Reglement commissie Van Werk Naar Werk griffie Stadskanaal » 19-01-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Reglement commissie Van Werk Naar Werk griffie Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 19-01-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Reglement commissie Van Werk Naar Werk griffie Stadskanaal
Citeertitel Reglement commissie Van Werk Naar Werk griffie Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-01-2019 nieuwe regeling 17-12-2018
Gemeenteblad, nr. 11812, 18-01-2019 externe site
UIT-18024327

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

besluit:

Vast te stellen de navolgende Reglement commissie Van Werk Naar Werk griffie Stadskanaal.

Samenstelling commissie

Artikel 1.1

 • 1. Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 van de CAR-UWO.
 • 2. De commissie bestaat uit:
  • a. een voorzitter;
  • b. een lid, aan te wijzen door het college;
  • c. een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding.
 • 3. De leden van de commissie bepalen onderling wie deelnemen aan de zitting en wie van hen fungeert als voorzitter.
 • 4. Ter voorkoming van belangenverstrengeling maakt een lid geen deel uit van de commissie, het voorbereiden en/of opstellen van een advies van de commissie, wanneer zijn objectiviteit in het geding zou kunnen komen door enige betrokkenheid, direct of indirect, bij de zaak van de medewerker waarover de commissie adviseert.

Artikel 1.2

 • 1. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris van de gemeente die de commissie om advies vraagt.
 • 2. De ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Verantwoordelijkheden

Artikel 2.1

De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:

 • 1. over de naleving van tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het Van Werk Naar Werk-contract;
 • 2. over eventuele verlenging van het Van Werk Naar Werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22 van de CAR-UWO;
 • 3. over geschillen, voortvloeiend uit het Van Werk Naar Werk-contract.

Artikel 2.2

Een verzoek om advies als bedoeld in artikel 2.1 kan worden gedaan door of namens het college of door de betrokken ambtenaar. Het verzoek wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend.

Artikel 2.3

De commissie brengt schriftelijk en gemotiveerd een advies uit.

Werkwijze

Artikel 3.1

 • 1. De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van Werk Naar Werk-contract betrokkenen horen.
 • 2. De belanghebbenden kunnen zich laten bijstaan.

Artikel 3.2

Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle informatie, betrekking hebbende op de zaak, te verschaffen aan de commissie.

Artikel 3.3

 • 1. De vergaderingen zijn niet openbaar.
 • 2. Van de vergaderingen van de commissie wordt een verslag gemaakt.

Artikel 3.4

 • 1. De commissie brengt binnen vier weken na het verzoek haar advies uit.
 • 2. Tegelijk met het advies wordt het verslag, zoals bedoeld in artikel 3.3, tweede lid, meegezonden.

Slotbepaling

Artikel 3.5

[ vervallen ]

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018

De raad

de heer K. Willemsmevrouw F.T de Jonge

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven