Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Reglement houdende de samenstelling en de werkkring van de commissies voor marktaangelegenheden in de gemeente Stadskanaal » 05-12-1984

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Reglement houdende de samenstelling en de werkkring van de commissies voor marktaangelegenheden in de gemeente Stadskanaal

Versie geldig vanaf 05-12-1984 tot 30-01-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Reglement houdende de samenstelling en de werkkring van de commissies voor marktaangelegenheden in de gemeente Stadskanaal
Citeertitel Reglement houdende de samenstelling en de werkkring van de commissies voor marktaangelegenheden in de gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
30-01-2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal, art. 1.4, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
30-01-2015 intrekking 07-10-2014
Gemeenteblad, nr. 5847, 22-01-2015 externe site
BW, 07-10-2014
05-12-1984 nieuwe regeling 04-12-1984
Geen
BW, 04-12-1984

Burgemeester en Wethouders der gemeente Stadskanaal;

gelet op de gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen het volgende reglement houdende de samenstelling en de werkwijze van de commissies voor marktaangelegenheden in de gemeente Stadskanaal:

ARTIKEL 1

In elke plaats, waar een weekmarkt wordt gehouden, bestaat een commissie voor marktaangelegenheden.
De commissie voert de naam "marktcommissie” onder toevoeging van de desbetreffende plaatsnaam.

ARTIKEL 2

De commissie bestaat uit tenminste 7 en ten hoogste 15 meerderjarige leden, door Burgemeester en Wethouders te benoemen.

De leden treden om de 4 jaar af en zijn terstond weer benoembaar.

ARTIKEL 3

 • 1. De in artikel 2 genoemde leden zijn vertegenwoordigers uit:
  • a. de op de betreffende markt aanwezige marktkooplieden;
  • b. de plaatselijke middenstand;
  • c. de plaatselijk gevestigde vrouwenorganisaties.
 • 2. De leden worden, zoveel mogelijk, gelijkelijk over de in het vorige lid bedoelde belanghebbenden verdeeld.

ARTIKEL 4

De commissie dient Burgemeester en Wethouders van advies omtrent alle marktaangelegenheden.
Zij doet aan Burgemeester en Wethouders ook ongevraagd alle zodanige voorstellen die zij met betrekking tot de marktaangelegenheden nuttig en nodig acht.

ARTIKEL 5

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd één of meer deskundigen aan de commissie toe te voegen.
Deze deskundigen hebben een adviserende/raadgevende stem.

ARTIKEL 6

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de marktmeester als adviserend lid aan de commissie toe te voegen.

ARTIKEL 7

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
In de vervanging van de voorzitter en de secretaris wordt door de commissie zelf voorzien.

ARTIKEL 8

De leden kunnen tussentijds ontslag nemen.
Zij geven hiervan kennis aan Burgemeester en Wethouders, die zo spoedig mogelijk in de te vervullen vacature voorzien.

ARTIKEL 9

Een commissielid, conform artikel 3 gekozen op grond van een bepaalde functie of in een bepaalde kwaliteit, houdt op Iid van de commissie te zijn, zodra het ophoudt deze functie of kwaliteit te hebben.

ARTIKEL 10

De commissie dient, indien Burgemeester en Wethouders dit verlangen, voor een benoeming van een lid der commissie een aanbeveling van twee personen in.

ARTIKEL 11

De commissie vergadert ten minste eenmaal per kwartaal, tenzij de commissie besluit dat in een kwartaal niet vergaderd zal worden, en voorts zo dikwijls de voorzitter of meer dan de helft van het aantal leden dit nodig oordeelt.

ARTIKEL 12

Indien een vergadering door meer dan de helft van het aantal leden nodig wordt geoordeeld, geven zij hiervan onder opgaaf van redenen kennis aan de voorzitter.
De vergaderingen worden door de voorzitter belegd, die zorgt dat ieder lid, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste twee maal vier en twintig uur voor het houden van de vergadering hiervan kennis wordt gegeven.

ARTIKEL 13

De vergaderingen van de commissie kunnen door de leden van het College van Burgemeester en Wethouders worden bijgewoond. Deze leden hebben in de vergadering een raadgevende stem.

ARTIKEL 14

Alle stukken van de commissie uitgaande worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

ARTIKEL 15

 • 1. De commissie mag niet beraadslagen noch besluiten, indien niet meer dan de helft van haar leden aanwezig is.
 • 2. Indien wegens onvoltalligheid in de zin van het vorige lid een vergadering niet kan plaatshebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de agenda van een binnen veertien dagen te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering over die onderwerpen wordt beraadslaagd en/of besloten ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.

ARTIKEL 16

De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden. De deuren worden gesloten, wanneer tenminste drie der aanwezige leden dit verlangen of de voorzitter het nodig acht. De commissie besluit vervolgens, dat met gesloten deuren (verder) zal worden vergaderd, wanneer haar bIijkt, dat bij (verdere) openbare beraadslaging particuliere en/of algemene belangen door de openbaarheid wezenlijk zouden kunnen worden geschaad.

ARTIKEL 17

De door de commissie te nemen besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
Een eventueel voorstel door de voorzitter of één van de leden van de commissie gedaan, wordt bij staken van stemmen geacht niet te zijn aangenomen.

ARTIKEL 18

 • 1. De voorzitter kan omtrent het in een vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken, welke aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen.
 • 2. Deze geheimhouding wordt zowel door hen, die bij de behandeling tegenwoordig waren, als door hen, die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen, In acht genomen totdat de voorzitter of de commissie haar opheft.

ARTIKEL 19

De commissie doet jaarlijks in de maand december verslag aan Burgemeester en Wethouders omtrent de toestand van de in het afgelopen jaar gehouden markten.

ARTIKEL 20

Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die harer vaststelling, op welk tijdstip vervalt het thans geldende reglement, vastgesteld bij besluit van 6 december 1956, sedertdien gewijzigd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders der gemeente Stadskanaal, d.d. 4 december 1984.

De Secretaris, De Burgemeester,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven