Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Reglement van Orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders » 12-04-2005

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Reglement van Orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders

Deze regeling is in werking getreden op 12-04-2005.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Reglement van Orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders
Citeertitel Reglement van Orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Dit Reglement van Orde is de gemeenteraad overeenkomstig art.52 Gemeentewet ter kennis gebracht in zijn vergadering van 27 juni 2005.
In deze regeling is het op 10 januari 1995 vastgestelde Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het College van Burgemeester en Wethouders ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 52 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-04-2005 nieuwe regeling 12-04-2005
Geen
BW, 12-04-2005, 9

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet externe site;

besluit

vast te stellen het volgende

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 1. Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging.

 • 1. Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.
 • 2. Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.
 • 3. Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

Artikel 2. Dag en plaats van de vergaderingen.

 • 1. Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls als de voorzitter of één van de wethouders dit nodig acht.
 • 2. In het laatst bedoelde geval roept de voorzitter de vergadering binnen tweemaal vierentwintig uur bijeen.
 • 3. De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.
 • 4. Indien een lid verhinderd is de vergadering bij te wonen, meldt hij dit aan de voorzitter.

Artikel 3. Agenda.

De secretaris stelt, voor iedere vergadering, een agenda op van de stukken welke door het college worden behandeld.

Artikel 4. Inzage stukken.

 • 1. Aan de leden wordt zoveel mogelijk de gelegenheid gegeven om voorafgaand aan de vergadering kennis te nemen van de stukken, die aan de orde worden gesteld.
 • 2. De leden laten door parafering in de daarvoor bestemde ruimte op het besluitvormingsformulier blijken of zij het stuk willen bespreken in de vergadering.
 • 3. Stukken waarover geen enkel lid bespreking verlangt worden in de vergadering niet behandeld.

Artikel 5. Volgorde werkzaamheden.

De voorzitter regelt de volgorde van de werkzaamheden.

Artikel 6. Verslaglegging.

 • 1. De secretaris houdt aantekening van de genomen besluiten en vermeldt deze op de behandelde stukken en op de agenda.
 • 2. De secretaris zorgt ervoor dat, omtrent onderwerpen die in de rondvraag naar voren worden gebracht en waarover besluitvorming dient plaats te vinden, in een volgende vergadering een voorstel wordt ingebracht.
 • 3. De secretaris zorgt ervoor dat het verslag c.q. de besluitenlijst in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en, voorzover het zich daartoe leent, openbaar wordt gemaakt.

Artikel 7. Stemming over zaken.

 • 1. Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
 • 2. Indien een lid van het college stemming vraagt wordt mondeling gestemd waarbij de wethouders stemmen in volgorde van hun leeftijd, te beginnen met de jongste. De voorzitter stemt als laatste.
 • 3. Elk lid kan zonder opgave van redenen laten aantekenen, dat hij zich met het genomen besluit niet verenigt.
 • 4. Bij staking van stemmen, wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld, die uiterlijk binnen tien dagen wordt gehouden. In deze vergadering worden de beraadslagingen heropend. Indien bij stemming de stemmen opnieuw staken, beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 8. Stemming over personen.

 • 1. De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes indien de voorzitter of een der wethouders een dergelijke wijze van stemmen verlangt.
 • 2. Indien daarbij de stemming beperkt is tot één persoon en de stemmen staken beslist het lot.
 • 3. Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
  Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben.
 • 4. De voorzitter leest de inhoud van elk stembriefje voor, terwijl een wethouder, daartoe door de voorzitter aangewezen, het naziet en daarvan aantekening houdt.
 • 5. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 9. Openbare vergadering.

 • 1. Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.
 • 2. De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 10. Inwerkingtreding.

Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na zijn vaststelling. Op dat moment vervalt het op 3 januari 1995 vastgestelde reglement.
[ "3 januari 1995" moet zijn "10 januari 1995" ]

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 12 april 2005.

Burgemeester en wethouders

K.J. Havinga J.J. Stavast

secretaris burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven