Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Subsidieregeling Activiteiten en evenementenfonds Stadskanaal 2018 » 01-01-2021

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Subsidieregeling Activiteiten- en evenementenfonds Stadskanaal 2018

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2021.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Subsidieregeling Activiteiten- en evenementenfonds Stadskanaal 2018
Citeertitel Subsidieregeling Activiteiten- en evenementenfonds Stadskanaal 2018
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, art. 3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2021 bijlage 1 15-12-2020
Gemeenteblad, nr. 339499, 21-12-2020 externe site
Z-20-078576/D/20/193629
01-01-2020 bijlage 1 17-12-2019
Gemeenteblad, nr. 316614, 27-12-2019 externe site
BW 17-12-2019, Z-19-061422
01-01-2019 bijlage 1 18-12-2018
Gemeenteblad, nr. 279360, 24-12-2018 externe site
BW 18-12-2018, nr. Z-18-040523
01-01-2018 nieuwe regeling 19-12-2017
Gemeenteblad, nr. 229850, 21-12-2017 externe site
BW 19-12-2017, nr. Z-17-036110-101063

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking binnen het begrotingsprogramma;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling Activiteiten- en evenementenfonds Stadskanaal 2018.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Reikwijdte subsidieregeling

Deze subsidieregeling is van toepassing op het verstrekken van eenmalige subsidies door het college van burgemeester en wethouders voor vernieuwende activiteiten op alle beleidsterreinen, zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Artikel 1.2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in deze regeling of in de vastgestelde uitvoeringsplannen: Wmo externe site of "Gezond in Stadskanaal".
 • 2. Algemene voorwaarden die aan activiteiten gesteld worden zijn:
  • a. de activiteiten zijn breed toegankelijk;
  • b. de activiteiten dragen bij aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen.
 • 3. Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten.
 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen:
  • a. oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien";
  • b. de activiteiten die politiek of godsdienstig van aard zijn;
  • c. de activiteiten die een privébelang of een commercieel belang dienen.

Artikel 1.3 Randvoorwaarden

Voor (de uitvoering van) de activiteiten gelden de daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften en de in de programmabegroting opgenomen gemeentelijke kaders.

Artikel 1.4 Procedure bepaling

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de in deze regeling opgenomen bepalingen met betrekking tot de aanvraagtermijn.

Hoofdstuk 2 Activiteitenfonds

Artikel 2.1 Activiteitensubsidies

 • 1. Subsidies op grond van dit artikel zijn nadrukkelijk bedoeld als uitdaging om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Het gaat daarbij om een éénmalige ondersteuning van voor de gemeente Stadkanaal tot dan toe onbekende activiteiten, die een duidelijke bijdrage leveren aan het realiseren van het gemeentelijk beleid en die in potentie zelfstandig voortgezet kunnen worden.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft vernieuwende, projectmatige, openbare activiteiten en evenementen die in de gemeente plaatsvinden.
 • 3. De subsidie wordt eenmalig verstrekt op volgorde van aanvraag.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan initiatiefnemers die nieuwe initiatieven ontwikkelen.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt niet geïndexeerd.
 • 7. Bij subsidieverlening wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 3.1 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling Activiteiten- en evenementen-fonds Stadskanaal 2018".

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester

Bijlage 1

Subsidieplafond 2021 Activiteiten- en evenementenfonds

Op basis van de begroting 2021 bedraagt het subsidieplafond voor het Activiteitenfonds
€ 11.000,00.

Subsidieverdeling 2021 Activiteiten- en evenementenfonds

Subsidieverdeling Activiteitenfonds € 11.000,-
Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.  
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven