Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 » 01-01-2021

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2021.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018
Citeertitel Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23 externe site
 2. Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2021 Hfd 2, art. 3.1 en bijlage 1 05-12-2020
Gemeenteblad, nr. 339571, 21-12-2020 externe site
Z-078576/D/20/193629
01-01-2020 bijlage 1 17-12-2019
Gemeenteblad, nr. 316366, 27-12-2019 externe site
BW 17-12-2019, Z-19-061422
01-01-2019 bijlage 1 18-12-2018
Gemeenteblad, nr. 279503, 24-12-2018 externe site
BW 18-12-2018, nr. Z-18-040523
01-01-2018 nieuwe regeling 19-12-2017
Gemeenteblad, nr. 229860, 21-12-2017 externe site
BW 19-12-2017, nr. Z-17-036110-101063

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking voor de beleidsterreinen binnen het begrotingsprogramma Bestuur en Dienstverlening;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Reikwijdte subsidieregeling

Deze subsidieregeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie op de volgende beleidsterreinen: Bestuursorganen (waaronder ook communicatie en representatie), Bestuurlijke samenwerking en Openbare orde en veiligheid zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Artikel 1.2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in deze regeling.
 • 2. Algemene voorwaarden die aan activiteiten gesteld worden zijn:
  • a. de activiteiten dienen een openbare activiteit of werkzaamheid te zijn, die breed toegankelijk zijn voor de in de subsidieregeling aangegeven doelgroepen;
  • b. de activiteiten dragen bij aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen en vormen een aanvulling op de al benutbare activiteiten en voorzieningen.
 • 3. Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten.
 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen:
  • a. oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien";
  • b. de activiteiten die een privébelang of een commercieel belang dienen.

Artikel 1.3 Randvoorwaarden

 • 1. Voor (de uitvoering van) de activiteiten gelden de daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften en de in de programmabegroting opgenomen gemeentelijke kaders.
 • 2. De ontvanger van een subsidie dient het verzoek om toestemming tot het mogen vormen van een egalisatiereserve en/of bestemmingsreserves of voorziening uiterlijk gelijktijdig met de aanvraag voor subsidieverlening in.
 • 3. Indien er sprake is van een voortdurende subsidierelatie, wordt de toestemming ook vermeld in de opvolgende verleningsbeschikkingen.

Artikel 1.4 Procedure bepaling

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018.

Hoofdstuk 2 Bestuurlijke samenwerking [vervallen]

Hoofdstuk 3 Openbare orde en veiligheid

Artikel 3.1 Openbare orde en veiligheid

 • 1. Subsidies op grond van dit artikel worden verstrekt voor het voorkomen, de vroegtijdige aanpak en het bestrijden van criminaliteit.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft:
 • preventie van vandalisme en criminaliteit en het bieden van een alternatief straffen/zorgtraject in plaats van een bekeuring;
 • organiseren van casusoverleggen gericht op Veiligheid, waar de verschillende partijen informatie uitwisselen en een gezamenlijk Plan van Aanpak opstellen;
 • bestrijding van georganiseerde criminaliteit.
 • 3. De subsidies worden jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidies worden verstrekt aan HALT, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg en Veiligheidshuis.
 • 5. De subsidies wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. Voor deze subsidies geldt een afgesproken bijdrage per inwoner. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal inwoners. De uitgangspunten zijn opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Hoofdstuk 4 Jubilea

Artikel 4.1 Jubileumviering

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt aan jubilerende verenigingen gevestigd in de gemeente Stadskanaal die 50 jaar of meer bestaan, en daarna telkens een veelvoud van 25 jaar.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het vieren van het jubileum toegankelijk voor alle leden van die vereniging.
 • 3. De subsidie wordt eenmalig verstrekt op volgorde van aanvraag.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 5. Voor deze subsidie geldt een bedrag van € 100,00 voor een jubileum van 50 jaar en daarna per 25 jaar een bedrag van € 50,00 tot een maximum van € 250,00.
 • 6. Het totale subsidiebedrag wordt in één keer verstrekt en zonder voorafgaande verleningsbeschikking vastgesteld.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 5.1 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018".

Artikel 5.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester

Bijlage 1

Subsidieplafond 2021 Bestuur en Dienstverlening

Op basis van de begroting 2021 bedraagt het subsidieplafond voor Bestuur en Dienstverlening
€ 41.000,00.

Subsidieverdeling 2021 Bestuur en Dienstverlening

Subsidieverdeling Openbare orde en veiligheid  
Halt € 7.000,-
RIEC € 4.000,-
Zorg en Veiligheidshuis € 30.000,-
Subsidieverdeling Jubilea lokale organisaties pm
Jubileumviering pm

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven