Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 » 03-03-2018

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 03-03-2018 tot 28-03-2018.
Een nieuwe versie van deze regeling is in werking getreden op 28-03-2018.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018
Citeertitel Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
28-03-2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, art. 3
 2. Algemene wet bestuursrecht , art. 4:23 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2021 Artt 2.2, 3.1, 4.1 en bijlage 1 15-12-2020
Gemeenteblad, nr. 339926, 21-12-2020 externe site
Z-20-078576/D/20/193629
19-02-2020 bijlage 1 04-02-2020
Gemeenteblad, nr. 42343, 18-02-2020 externe site
BW 04-02-2020, Z-19-059940/D/19/158331
01-01-2020 bijlage 1 17-12-2019
Gemeenteblad, nr. 316364, 27-12-2019 externe site
BW 17-12-2019, Z-19-061422
01-01-2019 bijlage 1 18-12-2018
Gemeenteblad, nr. 281706, 27-12-2018 externe site
BW 18-12-2018, nr. Z-18-040523
28-03-2018 Artikel 3.1 en bijlage 1 20-03-2018
Gemeenteblad, nr. 63659, 27-03-2018 externe site
BW 20-03-2018, Z-18-040523/D/18/108021
03-03-2018 Bijlage 1 Subsidiebedrag Jeugdsportfonds en subsidieverdeling Voorzieningen minima 20-02-2018
Gemeenteblad, nr. 42701, 02-03-2018 externe site
BW 20-02-2018, nr. Z-17-017246/D/18/10574
01-03-2018 Bijlage 1 subsidiebedrag Stichting Leergeld en subsidieverdeling Voorzieningen minima 13-02-2018
Gemeenteblad, nr. 42700, 28-02-2018 externe site
BW 13-02-2018, nr. Z-17-035305/D/18/105677
01-01-2018 nieuwe regeling 19-12-2017
Gemeenteblad, nr. 229863, 21-12-2017 externe site
BW 19-12-2017, nr. Z-17-036110-101063

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking voor de beleidsterreinen binnen het begrotingsprogramma Economie en Arbeidsmarktbeleid;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Reikwijdte subsidieregeling

Deze subsidieregeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie door het college van burgemeester en wethouders op de volgende beleidsterreinen: Recreatie en toerisme; Voorzieningen minima; Arbeidsmarkt, zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Artikel 1.2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in deze regeling.
 • 2. Algemene voorwaarden die aan activiteiten gesteld worden zijn:
  • a. de activiteiten dienen een openbare activiteit of werkzaamheid te zijn, die breed toegankelijk zijn voor de in de subsidieregeling aangegeven doelgroepen;
  • b. de activiteiten dragen bij aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen en vormen een aanvulling op de al benutbare activiteiten en voorzieningen.
 • 3. Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten.
 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen:
  • a. oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien";
  • b. de activiteiten die een privébelang of een commercieel belang dienen.

Artikel 1.3 Randvoorwaarden

 • 1. Voor (de uitvoering van) de activiteiten gelden de daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften en de in de programmabegroting opgenomen gemeentelijke kaders.
 • 2. De ontvanger van een subsidie dient het verzoek om toestemming tot het mogen vormen van een egalisatiereserve en/of bestemmingsreserves of voorziening uiterlijk gelijktijdig met de aanvraag voor subsidieverlening.
 • 3. Indien er sprake is van een voortdurende subsidierelatie wordt de toestemming ook vermeld in de opvolgende verleningsbeschikkingen.

Artikel 1.4 Procedure bepaling

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de in deze regeling opgenomen bepalingen met betrekking tot de aanvraagtermijn.

Hoofdstuk 2 Recreatie en toerisme

Artikel 2.1 Openlucht- en vaarrecreatie

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het ondersteunen van activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het organiseren van de feestweek vaarrecreatie en van de festiviteiten Koningsdag.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Snikkeweek en aan de Stichting Oranjecomité Musselkanaal.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.
 • 8. In aanvulling op artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 geldt de voorwaarde dat de Snikkeweek een gevarieerd programma voor minimaal drie (3) dagen dient te bevatten.

Artikel 2.2 Beleidsontwikkeling Recreatie

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt met als doel een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven voor ondernemers en toeristen.
 • 2. De activiteiten waarvoor de subsidies worden verstrekt betreffen de:
  • a. uitvoering van de Toeristische Visie Compleet Westerwolde;
  • b. verzorging van marketingactiviteiten en informatievoorziening aan toeristen.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Promotie Westerwolde en aan Tourist info Westerwolde.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Hoofdstuk 3 Voorzieningen minima

Artikel 3.1 Sociale participatie minima

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt om mensen met een minimuminkomen de mogelijkheid te bieden in de samenleving te participeren.
 • 2. De activiteiten waarvoor de subsidies worden verstrekt betreffen het:
  • a. bieden van sportmogelijkheden aan kinderen van niet draagkrachtige ouders/verzorgers;
  • b. bieden van cultuurmogelijkheden aan kinderen van niet draagkrachtige ouders/verzorgers;
  • c. helpen oplossen van financiële belemmering voor schoolgaande kinderen om mee te kunnen doen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten;
  • d. gratis verstrekken van kleding en meubelen aan burgers/gezinnen die van een zeer beperkt weekgeld moeten rondkomen;
  • e. gratis beschikbaar stellen van voedsel aan burgers/gezinnen die onder de armoedegrens leven;
  • f. gratis beschikbaar stellen van een moestuin, benodigdheden en begeleiding aan minima.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, de Stichting Leergeld, Veur Noppes, de Voedselbank, Amateur Tuinders Vereniging "Het Page-Dal".
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Artikel 3.2 Schuldhulpverlening

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het vroegtijdig signaleren en helpen van inwoners met betalingsachterstanden en lichte schulden.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft hulpverlening thuisadministratie.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan Humanitas, Thuisadministratie.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Hoofdstuk 4 Arbeidsmarkt

Artikel 4.1 Sociale werkvoorziening

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het bieden van gerichte praktische ondersteuning aan doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het stimuleren van bewegen bij inwoners uit de gemeente die actief zijn binnen het Training en Diagnose Centrum (TDC) en Wedeka.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Welstad.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 5.1 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018".

Artikel 5.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. Van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester

Bijlage 1

Subsidieplafond 2018 Programma Economie en Arbeidsmarktbeleid

Op basis van de begroting 2018 bedraagt het subsidieplafond voor het Programma Economie en Arbeidsmarktbeleid € 83.903,00.

Subsidieverdeling 2018 Programma Economie en Arbeidsmarktbeleid

Subsidieverdeling Recreatie en toerisme € 31.725
Stichting Snikkeweek € 2.695
Stichting Oranjecomité Musselkanaal. € 2.030
Stichting Promotie Westerwolde € 8.000
Tourist info Westerwolde. € 19.000
Subsidieverdeling Voorzieningen minima € 127.595,00
Jeugdsportfonds € 28.000,00
Jeugdcultuurfonds € 7.500
Stichting Leergeld € 85.000
Veur Noppes € 1.236
Voedselbank € 2.576
Amateur Tuinders Vereniging "Het Page-Dal" € 1.030
Humanitas - Thuisadministratie € 2.253
Subsidieverdeling Arbeidsmarkt € 17.000
Stichting Welstad, Bewegen bij TDC en Wedeka € 17.000
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven