Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 » 01-01-2020

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2020 tot 25-04-2020.
Een nieuwe versie van deze regeling is in werking getreden op 25-04-2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018
Citeertitel Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
25-04-2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, art. 3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
25-04-2020 Art. 2.3 en bijlage 2 21-04-2020
Gemeenteblad, nr. 105730, 24-04-2020 externe site
BW 21-04-2020, nr. Z-19-052742-170962
01-01-2020 Art. 2.3, bijlage 1 17-12-2019
Gemeenteblad, nr. 316621, 27-12-2019 externe site
BW 17-12-2019, Z-19-061422
01-01-2019 bijlage 1 18-12-2018
Gemeenteblad, nr. 279624, 24-02-0018 externe site
BW 18-12-2018, nr. Z-18-040523
01-09-2018 art. 3.1 21-08-2018
Gemeenteblad, nr. 181553, 27-08-2018 externe site
BW 21-08-2018, nr. Z-17-038367
01-01-2018 nieuwe regeling 19-12-2017
Gemeenteblad, nr. 229884, 21-12-2017 externe site
BW 19-12-2017, nr. Z-17-036110-101063

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking voor de beleidsterreinen binnen het begrotingsprogramma Jeugd en Educatie;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Reikwijdte subsidieregeling

Deze subsidieregeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie door het college van burgemeester en wethouders op de volgende beleidsterreinen: Lokaal onderwijsbeleid; Kinderopvang en peuterspeelzalen, zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Artikel 1.2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in deze regeling.
 • 2. Algemene voorwaarden die aan activiteiten gesteld worden zijn:
  • a. de activiteiten dienen een openbare activiteit of werkzaamheid te zijn, die breed toegankelijk zijn voor de in de subsidieregeling aangegeven doelgroepen;
  • b. de activiteiten dragen bij aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen en vormen een aanvulling op de al benutbare activiteiten en voorzieningen.
 • 3. Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten.
 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen:
  • a. oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien";
  • b. de activiteiten die een privébelang of een commercieel belang dienen.

Artikel 1.3 Randvoorwaarden

 • 1. Voor (de uitvoering van) de activiteiten gelden de daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften en de in de Programmabegroting opgenomen gemeentelijke kaders.
 • 2. De ontvanger van een subsidie dient het verzoek om toestemming tot het mogen vormen van een egalisatiereserve en/of bestemmingsreserves of voorziening uiterlijk gelijktijdig met de aanvraag voor subsidieverlening in.
 • 3. Indien er sprake is van een voortdurende subsidierelatie, wordt de toestemming ook vermeld in de opvolgende verleningsbeschikkingen.

Artikel 1.4 Procedurebepaling

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de in deze regeling opgenomen bepalingen met betrekking tot de aanvraagtermijnen.

Hoofdstuk 2 Lokaal onderwijsbeleid algemeen

Artikel 2.1 Groninger Studiefonds

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het stimuleren van inwoners met een laag inkomen met een leeftijd van 30 jaar of ouder om een MBO-/HBO-studie te gaan volgen.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het beschikbaar stellen van een vergoeding van reiskosten en opleidingskosten.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan het Groninger Studiefonds.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. Voor deze subsidie geldt een afgesproken bijdrage per inwoner. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal inwoners, conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Artikel 2.2 Schoolbegeleiding

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt om kinderen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen tot weerbare, zelfstandige, competente en sociale burgers.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft ondersteuning voor en van zorgleerlingen wanneer er sprake is van onderwijsoverstijgende problematiek of een noodzakelijke verbinding tussen school en gezin.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de GGD/JGZ voor de extra inzet van jeugdverpleegkundigen in het basisonderwijs.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt verleend op basis van de ingediende begroting.
 • 7. De subsidie wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot.

Artikel 2.3 Onderwijsachterstanden

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het voortijdig voorkómen van (onderwijs)achterstanden en opvoedproblemen.
 • 2. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt betreffen:
  • a. het indiceren voor en toe leiden naar voorschoolse educatie van doelgroepkinderen;
  • b. het aanbieden van voorschoolse educatie conform het Programma van Eisen peuterspeelzaalwerk;
  • c. het aanbieden van een voorleestraject aan gezinnen, waar sprake is van een minder taalrijke omgeving.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. [ vervallen ]
 • 5. [ vervallen ]
 • 6. De subsidie wordt toegekend op basis van de ingediende begroting.
 • 7.
  • a. Het subsidiebedrag voor de activiteit zoals genoemd onder artikel 2.3, tweede lid, sub a. wordt bij verlening als voorschot verstrekt.
  • b. Het subsidiebedrag voor de activiteit zoals genoemd onder artikel 2.3, tweede lid, sub b. en sub c. wordt per kwartaal in gelijke delen als voorschot verstrekt.;
 • 8. [ vervallen ]
 • 9. Op grond van artikel 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht externe site juncto artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, geldt voor deze subsidies de navolgende:
  • a. voor subsidies voor de activiteiten zoals genoemd onder artikel 2.3, tweede lid, sub a. gelden de verplichtingen zoals opgenomen in de opdracht 'Bereik doelgroep Voorschoolse Educatie'.
  • b. voor subsidies voor de activiteiten zoals genoemd onder artikel 2.3, tweede lid, sub b. en c. gelden de verplichtingen zoals opgenomen in het vigerende 'Programma van Eisen Voorschoolse Educatie'.

Hoofdstuk 3 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Artikel 3.1 Peuterspeelzaalwerk

[vervallen]

Artikel 3.2 VVE-thuis

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het verhogen van de ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van jonge kinderen met een verhoogd risico op onderwijsachterstanden en het verhogen van het bereik van peuters met voorschoolse ondersteuning.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het aanbod van het programma "VVE-Thuis" aan doelgroepouders/verzorgers.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan kinderopvangorganisaties en basisscholen (groepen 1 en 2) in de gemeente Stadskanaal. De navolgende voorwaarden gelden:
  • a. de kinderopvanglocaties dienen geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en dienen per VVE-Thuisgroep één (1) tot acht (8) door de GGD geïndiceerde doelgroeppeuters in de leeftijd van 2,5 - 4 jaar te hebben ingeschreven en minimaal vijf (5) aan de VVE-Thuisgroep deelnemende ouders/verzorgers.
  • b. de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs dienen per VVE-Thuisgroep één (1) tot acht (8) gewichtenleerlingen (definitie ministerie) ingeschreven te hebben en minimaal vijf (5) aan de VVE-Thuisgroep deelnemende ouders/verzorgers.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. De index is de som van 70% indexcijfer lonen + 30% indexcijfer prijzen zoals opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.
 • 8. Op grond van de artikelen 13 juncto 14 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 gelden de volgende voorwaarden:
  • a. de begeleiders hebben met succes de opleiding VVE-Thuis afgerond;
  • b. voor de VVE-Thuisgroepen wordt minimaal 5 x per jaar een themabijeenkomst georganiseerd;
  • c. de begeleiders onderhouden contact met de opleider en leveren jaarlijks na afloop de gevraagde kengetallen in.
 • 9. Per VVE-Thuisgroep is een subsidie van maximaal € 800,00 beschikbaar. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 4.1 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018".

Artikel 4.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester

Bijlage 1

Subsidieplafond 2020 Jeugd en Educatie

Op basis van de begroting 2020 bedraagt het subsidieplafond voor Jeugd en Educatie € 1.156.200,00.

Subsidieverdeling 2020 Jeugd en Educatie

Subsidieverdeling VVE-Thuis € 20.400,-
Per VVE-Thuisgroep is een subsidie van maximaal € 820,00 beschikbaar. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond. € 20.400,-
Subsidieverdeling Lokaal onderwijsbeleid algemeen € 173.500,-
Groninger Studiefonds € 3.900,-
GGD/JGZ, zorgspecialisten in het basisonderwijs. € 96.200,-
GGD/JGZ, bereik doelgroeppeuters € 73.400,-
Subsidieverdeling Voorschoolse educatie, inclusief Voorleestrajecten € 962.300,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven