Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 » 28-01-2021

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 28-01-2021.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018
Citeertitel Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, art. 3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-01-2021 Art. 7.2 22-12-2020
Gemeenteblad, nr. 17621, 20-01-2021 externe site
BW 22-12-2020, nr. Z-20-075052/D/20/197039
01-01-2021 Artt. 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 en bijlage 1 15-12-2020
Gemeenteblad, nr. 340396, 21-12-2020 externe site
Z-20-078576/D/20?193629
01-01-2020 bijlage 1 17-12-2019
Gemeenteblad, nr. 316359, 27-12-2019 externe site
BW 17-12-2019, Z-19-061422
30-04-2019 art. 7.3 23-04-2019
Gemeenteblad, nr. 101800, 29-04-2019 externe site
BW 23-04-2019, nr.Z-19-052710
25-04-2019 Artikel 7.2 16-04-2019
Gemeenteblad, nr. 99050, 24-04-2019 externe site
BW 16-04-2019, nr. Z-19-052844
01-01-2019 bijlage 1 18-12-2018
Gemeenteblad, nr. 280143, 24-12-2018 externe site
BW 18-12-2018, nr. nr. Z-18-040523
01-01-2018 nieuwe regeling 19-12-2017
Gemeenteblad, nr. 231991, 27-12-2017 externe site
BW 19-12-2017, nr. Z-17-036110-101063

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking voor de beleidsterreinen binnen het begrotingsprogramma Welzijn en Zorg;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Reikwijdte subsidieregeling

Deze subsidieregeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie door het college van burgemeester en wethouders op de volgende beleidsterreinen: Welzijnsvoorziening; Vrijwilligerswerk; Algemeen maatschappelijk werk; Opvang, begeleid en beschermd wonen; Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd; Welzijn breed; Sociaal cultureel werk; Volksgezondheid, zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Artikel 1.2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in deze regeling.
 • 2. Algemene voorwaarden die aan activiteiten gesteld worden zijn:
  • a. de activiteiten dienen een openbare activiteit of werkzaamheid te zijn, die breed toegankelijk zijn voor de in de subsidieregeling aangegeven doelgroepen;
  • b. de activiteiten dragen bij aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen en vormen een aanvulling op de al benutbare activiteiten en voorzieningen.
 • 3. Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten.
 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen:
  • a. oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien";
  • b. de activiteiten die een privébelang of een commercieel belang dienen.

Artikel 1.3 Randvoorwaarden

 • 1. Voor (de uitvoering van) de activiteiten gelden de daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften en de in de programmabegroting opgenomen gemeentelijke kaders.
 • 2. De ontvanger van een subsidie dient het verzoek om toestemming tot het mogen vormen van een egalisatiereserve en/of bestemmingsreserves of voorziening uiterlijk gelijktijdig met de aanvraag voor subsidieverlening in.
 • 3. Indien er sprake is van een voortdurende subsidierelatie wordt de toestemming ook vermeld in de opvolgende verleningsbeschikkingen.

Artikel 1.4 Procedurebepaling

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de in deze regeling opgenomen bepalingen met betrekking tot de aanvraagtermijn.

Hoofdstuk 2 Welzijnsvoorziening

Artikel 2.1 Budgetsubsidie welzijnsvoorziening

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor een integrale benadering van voor-vroeg- en nazorgactiviteiten die bijdragen aan een verschuiving van de dienstverlening rond zorg en ondersteuning "naar voren in de keten". Problemen worden hierbij zoveel mogelijk binnen de 0ᵉ lijn opgelost, dichtbij en zo veel als mogelijk in de eigen leefomgeving van onze inwoners. De formele netwerken in wijken, buurten en dorpen bieden een laagdrempelige toegang voor hulp bij ondersteuning zonder indicatie.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft de uitvoering van het "Programma van Eisen welzijnsvoorzieningen".
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt, op basis van meerjarige afspraken.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Welstad.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. De index is de som van 70% indexcijfer lonen + 30% indexcijfer prijzen zoals opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 7. De subsidie wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot.
 • 8. Op grond van artikel 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht externe site juncto artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, geldt voor deze budgetsubsidies de verplichtingen die zijn opgenomen in het vigerende "Programma van Eisen welzijnsvoorzieningen".

Hoofdstuk 3 Vrijwilligerswerk

Artikel 3.1 (Buren)hulp

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor vrijwilligersactiviteiten die bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het verlenen van eenvoudige (buren)hulp waar deze ontbreekt.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Klussendienst van de vereniging Humanitas.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Hoofdstuk 4 Algemeen maatschappelijk werk

Artikel 4.1 Antidiscriminatie en slachtofferhulp

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor advisering van en het verlenen van bijstand aan inwoners na een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit en in discriminatiekwesties.
 • 2. De activiteiten waarvoor subsidies worden verstrekt betreffen:
  • a. verlenen van ondersteuning aan inwoners na een misdrijf, verkeersongeval en calamiteiten;
  • b. uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van bestrijding en voorkoming van discriminatie.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan het Discriminatie Meldpunt Groningen en aan Slachtofferhulp Nederland.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. Deze subsidies worden verstrekt op basis van een bedrag per inwoner. Voor de bepaling van het aantal inwoners geldt het uitgangspunt opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Artikel 4.2 Asielzaken

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor de inburgering van vergunninghouders.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het verzorgen van maatschappelijke begeleidingstrajecten voor vergunninghouders die door het COA aan de gemeente zijn toegewezen.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt verleend op basis van de ingediende begroting.
 • 7. De subsidie wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot.

Hoofdstuk 5 Opvang, beschermd en begeleid wonen

Artikel 5.1 Opvang en begeleid wonen

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor de woonondersteuning van personen die, door een of meer problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
 • 2. De activiteiten waarvoor de subsidies worden verstrekt betreffen:
  • a. het in stand houden van een inloopvoorziening om GGZ-cliënten te activeren, sociaal isolement te voorkomen en sociale ontmoeting te bevorderen;
  • b. maatschappelijk kwetsbare jongeren ondersteunen naar zelfstandig wonen (begeleid wonen).
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan Inloopvoorziening de Regenboog - Cosis.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt verleend op basis van de ingediende begroting.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Hoofdstuk 6 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

Artikel 6.1 Jeugd

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het bieden van informatie, advies en ondersteuning op het gebied van jeugdhulp.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft:
  • a. demedicalisering van ADHD;
  • b. opvoedondersteuning 4-19 jarigen;
  • c. inzet jeugdarts in CJG.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de GGD/JGZ Groningen.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt verleend op basis van de ingediend begroting.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Hoofdstuk 7 Welzijn breed

Artikel 7.1 Lokaal sociaal beleid - Wijkgericht werken

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor de ondersteuning in wijk en/of dorp bij het realiseren en behoud van:
  • a. een woonomgeving die schoon, heel en veilig is;
  • b. voldoende kwalitatief goede voorzieningen;
  • c. sterke sociale netwerken op buurt- en wijkniveau.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft de inzet in wijk of dorp door hun bewonersorganisaties. Wij onderscheiden vier mogelijke rollen/activiteiten van bewonersorganisaties:
  • a. vertegenwoordigen wijk- en dorpsbewoners;
  • b. ondersteunen wijk- en dorpsbelangen;
  • c. sociaal beheer en programmering ontmoetingsplek;
  • d. beheerder wijkactiviteitenbudget.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidies worden verstrekt aan Bewonersbelangen Ceresdorp; Wijkraad Maarsveld; Wijkraad Maarswold; Wijkraad Parkwijk; Wijkraad Stadskanaal-Noord; St. Pl. Belang Vledderveen; St. Pl. Belang Tange-Alteveer; Ver. Pl. Belang Mussel; Stichting Ocrea; Bewonersplatform Maarsstee; Wijkraad Nautilus; Dorpsbelangen Musselkanaal.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van de rollen die de organisatie vervult en het aantal inwoners en wordt niet geïndexeerd.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Artikel 7.2 Wmo-regie/algemeen

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners.
 • 2. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt betreffen voorlichting aan en ondersteuning en belangenbehartiging van blinden en slechtzienden en de professionele schoonmaak van het hospice.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de OOGvereniging Regio Groningen en aan Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie aan de OOGvereniging Regio Groningen en de subsidie aan Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken wordt niet geïndexeerd.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Artikel 7.3 Wmo-regie/adviesraad

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het betrekken van burgers bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid op de beleidsterreinen Wmo externe site, Jeugdzorg en de Participatiewet externe site.
 • 2. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft de uitvoeringskosten voor het gevraagd maar ook ongevraagd, adviseren van het college van burgemeester en wethouders over gemeentelijke nota’s en plannen met betrekking tot de beleidsterreinen Wmo externe site, Jeugdzorg en de Participatiewet externe site.
 • 3. De subsidie wordt per kwartaal bevoorschot.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Participatieraad Stadskanaal.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1 en op basis van de Verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Hoofdstuk 8 Sociaal cultureel werk

Artikel 8.1 Activiteiten en voorzieningen

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het realiseren van een gevarieerd en aansprekend activiteiten- en voorzieningenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen dat aansluit op de (hulp)vraag, waarbij voor de realisatie zoveel mogelijk uitgegaan wordt van de eigen kracht van de wijk-/dorpsbewoners en organisaties en waarbij voor kwetsbare doelgroepen en verbinding extra ondersteuning beschikbaar is.
 • 2. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt betreffen:
  • a. het in de zomervakantie aanbieden van een gevarieerd, op kinderen tot en met 12 jaar afgestemd programma van ontspanning;
  • b. het aanbieden van buitenactiviteiten in de natuur voor kinderen in de basisschoolleeftijd;
  • c. het aanbieden van een gevarieerd en op jeugdigen afgestemd programma van ontspanning en ontwikkeling;
  • d. het in stand houden en bevorderen van recreatieve en culturele mogelijkheden voor ouderen;
  • e. het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten voor ouderen en ouderenbonden;
  • f. het bieden van een mogelijkheid aan mensen met een verstandelijke beperking om in de vrije tijd gezamenlijk activiteiten te ondernemen;
  • g. het bieden van de mogelijkheid voor een geregeld vriendschappelijk huisbezoek;
  • h. het bieden van laagdrempelige persoonlijk advies over en ondersteuning van (onder meer digitale) vaardigheden.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidies worden verstrekt aan vakantiecomité’s, jeugdverenigingen, de lokale werkgroep IVN, de Algemene Activiteitencommissie Ouderen (AAC), de OSOS en ouderenbonden, de Vriendschapskring en het huisbezoek van Humanitas, de Stichting Welstad.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota.
 • 7. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.
 • 8. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 gelden de volgende voorwaarden:
  • a. vakantiecomité ‘s bieden ten minste vijf dagen een programma aan;
  • b. jeugdverenigingen bieden minstens 4 activiteiten. Deze dienen voor iedereen toegankelijk te zijn en buiten schooltijden plaats te vinden;
  • c. afdeling voor ouderenbonden hebben minimaal 20 leden.

Artikel 8.2 Welzijnsaccommodaties

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor een zo efficiënt mogelijk beheer van de bestaande welzijnsaccommodaties voor een zo breed mogelijk publiek.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft de exploitatie, het beheer en een zo optimaal mogelijk gebruik van MFA Noordstee.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan Stichting Beheer MFA Noordstee.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt verleend op basis van de ingediende begroting
 • 7. De subsidie wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot.

Hoofdstuk 9 Volksgezondheid

Artikel 9.1 Positieve gezondheid

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het ondersteunen van de eigen kracht en participatie bij gezondheidsklachten van burgers.
 • 2. De activiteiten waarvoor subsidie worden verstrekt betreffen het:
  • a. uitvoeren van preventieprogramma’s in het kader van de positieve gezondheid;
  • b. [vervallen];
  • c. realiseren van zes-minuten hartveilige zones;
  • d. bieden van mogelijkheden voor mensen met een langdurige psychische problematiek om deel te nemen aan de samenleving;
  • e. voorkomen van verslavingsproblemen en het aan mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief bieden op meer kwaliteit van leven.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan Lentis (preventieprogramma’s); Stichting Groningen Hartveilig; Verslavingszorg Noord Nederland.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. Conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota:
  • a. worden de subsidies voor de preventieprogramma’s van Lentis en voor Verslavingszorg Noord Nederland jaarlijks geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen;
  • b. [vervallen];
  • c. wordt voor de subsidies voor de Stichting Groningen Hartveilig de indexeringssystematiek niet gevolgd. De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal inwoners.
 • 7. De subsidie voor de preventieprogramma’s van Lentis wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot.
 • 8. De overige subsidiebedragen in dit artikel in zijn totaliteit bij subsidieverlening als voorschot verstrekt.

Hoofdstuk 10 Overige bepalingen

Artikel 10.1 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018".

Artikel 10.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester

Bijlage 1

Subsidieplafond 2021 Welzijn en Zorg

Op basis van de begroting 2021 bedraagt het subsidieplafond voor Welzijn en Zorg € 3.705.300,00

Subsidieverdeling 2021 Welzijn en Zorg

Subsidieverdeling Welzijnsvoorzieningen € 3.298.758,-
Stichting Welstad, budgetsubsidie € 3.298.758,-
Subsidieverdeling Vrijwilligerswerk € 1.282,-
Humanitas, Klussendienst € 1.282,-
Subsidieverdeling Algemeen maatschappelijk werk € 101.276,-
Discriminatie Meldpunt Groningen € 12.008,-
Slachtofferhulp Nederland € 7.268,-
Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland € 82.000,-
Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen € 76.670,-
Inloopvoorziening De Regenboog - Cosis € 76.670,-
Subsidieverdeling Eerstelijnsloket Wmo en jeugd € 31.800,-
GGD/JGZ Groningen, opvoedondersteuning 4-19 jarigen € 16.700,-
GGD/JGZ Groningen, inzet jeugdarts in CJGV € 15.100,-
Subsidieverdeling Welzijn breed € 62.106,-
Bewonersbelangen Ceresdorp € 3.500,-
Wijkraad Maarsveld € 3.572,-
Wijkraad Parkwijk € 3.500,-
Wijkraad Stadskanaal Noord € 4.647,-
St. Pl. Belang Vledderveen € 3.500,-
St. Pl. Belang Tange-Alteveer € 3.500,-
Ver. Pl. Belang Mussel € 3.500,-
Stichting Ocrea € 3.517,-
Wijkraad Maarswold € 3.500,-
Bewonersplatform Maarsstee € 3.500,-
Wijkraad Nautilus € 3.950,-
Dorpsbelangen Musselkanaal € 5.900,-
OOGvereniging Regio Groningen € 574,-
Participatieraad € 18.450,-
Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk € 106.105,-
Vakantiecomité Onstwedde € 1.011,-
Vakantiecomité Alteveer € 1.011,-
Vakantiecomité Heidedop € 1.011,-
Vakantiecomité Maarstee € 1.011,-
Vakantiecomité Maarswold Actief € 1.011,-
Vakantiecomité Cereswijk € 1.011,-
Jeugdraad Musselkanaal € 1.754,-
Stichting Jongerenwerk SOZO € 1.754,-
IVN, lokale werkgroep € 2.155,-
Algemene Activiteitencommissie Ouderen € 1.918,-
OSOS en ouderenbonden € 1.678,-
Humanitas, Vriendschapskring en vriendschappelijk huisbezoek € 1.616,-
Welstad, Klik-in-de-wijk € 3.371,-
Stichting Beheer MFA Noordstee € 85.793,-
Subsidieverdeling Volksgezondheid € 27.240,-
Lentis, Preventieprogramma’s € 16.605,-
Stichting Groningen Hartveilig € 4.792,-
Verslavingszorg Noord Nederland € 5.843,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven