Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 » 01-01-2018

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018

Versie geldig vanaf 01-01-2018 tot 01-01-2019.
Een nieuwe versie van deze regeling is in werking getreden op 01-01-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018
Citeertitel Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, art. 3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2021 Artt. 2.1, 3.1, 5.3, 7.1 en bijlage 1 15-12-2020
Gemeenteblad, nr. 340499, 21-12-2020 externe site
Z-20-078576/D/20/193629
01-01-2020 bijlage 1 17-12-2019
Gemeenteblad, nr. 316356, 27-12-2019 externe site
BW 17-12-2019, Z-19-061422
01-01-2019 bijlage 1 18-12-2018
Gemeenteblad, nr. 280150, 24-12-2018 externe site
BW 18-12-2018, nr. Z-18-040523
01-01-2019 Art. 5.1 en bijlage subsidieplafond 06-11-2018
Gemeenteblad, nr. 254839, 28-11-2018 externe site
BW 6-11-2018, nr. Z-18-047579
01-01-2018 nieuwe regeling 19-12-2017
Gemeenteblad, nr. 229878, 21-12-2017 externe site
BW 19-12-2017, nr. Z-17-036110-101063

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de beleidsterreinen binnen het begrotingsprogramma Wonen en Voorzieningen;

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Reikwijdte subsidieregeling

Deze subsidieregeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie door het college van burgemeester en wethouders op de volgende beleidsterreinen: Verkeer; Bibliotheek; Sport; Kunst, muziek en cultuur; Musea; Monumenten, Volkshuisvesting, zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Artikel 1.2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in deze regeling.
 • 2. Algemene voorwaarden die aan activiteiten gesteld worden zijn:
  • a. de activiteiten dienen een openbare activiteit of werkzaamheid te zijn, die breed toegankelijk zijn voor de in de subsidieregeling aangegeven doelgroepen;
  • b. de activiteiten dragen bij aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen en vormen een aanvulling op de al benutbare activiteiten en voorzieningen.
 • 3. Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten.
 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen:
  • a. oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien";
  • b. de activiteiten die een privébelang of een commercieel belang dienen.

Artikel 1.3 Randvoorwaarden

 • 1. Voor (de uitvoering van) de activiteiten gelden de daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften en de in de programmabegroting opgenomen gemeentelijke kaders.
 • 2. De ontvanger van een subsidie dient het verzoek om toestemming tot het mogen vormen van een egalisatiereserve en/of bestemmingsreserves of voorziening uiterlijk gelijktijdig met de aanvraag voor subsidieverlening.
 • 3. Indien er sprake is van een voortdurende subsidierelatie, wordt de toestemming ook vermeld in de opvolgende verleningsbeschikkingen.

Artikel 1.4 Procedurebepaling

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de in deze regeling opgenomen bepalingen met betrekking tot de aanvraagtermijnen.

Hoofdstuk 2 verkeer

Artikel 2.1 Openbaar vervoer

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van zowel het stedelijk als het landelijk gebied.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het in stand houden van de buurtbus.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de buurtbusverenigingen Westerwolde en Oostermoer.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota.

Hoofdstuk 3 Bibliotheekwerk

Artikel 3.1 Openbare bibliotheek

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen vanhet vrije verkeer van informatie (in woord, beeld en geluid) door voor iedereen betrouwbare en onafhankelijke informatie ter beschikking te stellen.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het beschikbaar stellen van betrouwbare en onafhankelijke informatie en het uitlenen van informatiedragers zoals: boeken, tijdschriften, e-books, luisterboeken vanuit een vestiging in de kern Stadskanaal en twee nevenvestigingen/servicepunten (Musselkanaal en Onstwedde).
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. De index is de som van 55% indexcijfer lonen + 45% indexcijfer prijzen zoals opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 7. De subsidieverlening wordt maandelijks in gelijke delen bevoorschot.
 • 8. Als verplichting bedoeld in artikel 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht externe site dienen in een meerjarenoverzicht de ontwikkeling van de volgende kengetallen en prestaties te worden opgenomen:
  • a. aantal uitleningen;
  • b. aantal leners;
  • c. aantal bezoekers;
  • d. omvang collectie.

Hoofdstuk 4 Sport

Artikel 4.1 Sportevenementen

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan sportstimulering en -kwaliteitsbevordering.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het organiseren van (internationale) toernooien en sportevenementen.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt voor:
  • a. de organisatie van de Nelli Cooman Games;
  • b. de organisatie van Go Sports (inclusief budget Verrassend Stadskanaal);
  • c. de organisatie van de Klap tot Klap loop;
  • d. de organisatie van het internationaal korfbaltoernooi;
  • e. de organisatie van het talententennistoernooi.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota.

Artikel 4.2 Doelgroep benadering

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan sportstimulering voor specifieke doelgroepen.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt voor:
  • a. het stimuleren van jeugdsport (jeugdsportsubsidies en jeugdkortingen op entreeprijzen en tarieven);
  • b. het gehandicaptensportteam van sportverenigingen;
  • c. verenigingscompensatie gebruik natte gedeelte Pagedal.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota.

Artikel 4.3 Verenigingsondersteuning van sportverenigingen

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan kwalitatief goede en eigentijdse sportverenigingen.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het adviseren en ondersteunen van sportverenigingen inzake het omgaan met en aanpassen van beleid op nieuwe sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan het Huis van de Sport.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota.

Artikel 4.4 Sportfonds

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor activiteiten ter stimulering van initiatieven die de sportparticipatie bevorderen en ter ondersteuning van actieve sportverenigingen.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het ontwikkelen en uitvoeren van aanvullende verenigingsactiviteiten op het gebied van sport en bewegen.
 • 3. De activiteit dient breed toegankelijk te zijn. Activiteiten die uitsluitend bedoeld zijn voor leden komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • 4. De subsidie wordt incidenteel verstrekt.
 • 5. Het subsidieplafond voor het Sportfonds is vastgelegd in de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. In afwijking van het gestelde in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 geldt de aanvraag van een subsidie uit het Sportfonds en uiterlijk acht weken voor de aanvang van de activiteit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.
 • 7. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer een aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht externe site de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.
 • 8. Subsidies worden verleend voor zover het budget van het Sportfonds dit toelaat.
 • 9. Het totale subsidiebedrag wordt bij verlening als voorschot verstrekt.

Artikel 4.5 Binnensportaccommodaties

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor instandhouding van eigentijdse binnensportaccommodaties voor onderwijs en verenigingen.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft het beheer sporthal De Bast.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Stichting De Bast.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt verleend op basis van de begroting.
 • 7. De subsidieverlening wordt per kwartaal bevoorschot.

Artikel 4.6 Buitensportaccommodaties

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor instandhouding van buitensportaccommodaties door verenigingen.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft de exploitatie van buitensportaccommodaties.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt voor:
 • a. activiteiten verband houdende met het technisch onderhoud van de opstallen van de lokale voetbalverenigingen (concreet: daken, cv-ketels en buitenkozijnen);
 • b. een tegemoetkoming in de kosten voor verzekering, belasting, onderhoud van de lokale voetbalverenigingen.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 7. De subsidieverlening wordt per kwartaal bevoorschot.

Artikel 4.7 Zwembaden

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor instandhoudingopenluchtzwembaden.
 • 2. De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft de exploitatie van de openluchtzwembaden.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten verband houdende met de exploitatie- en onderhoudskosten van de drie openluchtzwembaden in de gemeente.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 7. De subsidieverlening wordt per kwartaal bevoorschot.
 • 8. Als verplichting bedoeld in artikel 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht externe site dienen in een meerjarenoverzicht de ontwikkeling van de volgende kengetallen en prestaties te worden opgenomen:
  • a. aantal bezoekers;
  • b. gemiddeld aantal bezoeker per week.

Hoofdstuk 5 Kunst, muziek en cultuur

Artikel 5.1 Kunstzinnige, muzikale en culturele vorming

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het in aanraking brengen van de inwoners van de gemeente met kunst, muziek en cultuur.
 • 2. De activiteit waarvoor de subsidie wordt verstrekt betreft het bieden van cultuureducatie (onderwijs in muziek, dans en theater) en cursussen en workshops in de verschillende beeldende technieken, kunstgeschiedenis en cultuur.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid Groningen en aan de Stichting Kunstzinnige Vorming Stadskanaal (Werkplaats De Pauw).
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. De index is de som van 55% indexcijfer lonen + 45% indexcijfer prijzen zoals opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 7. De subsidie wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot.
 • 8. Op grond van de artikelen 4:38 externe site en 4:39 van de Algemene wet bestuursrecht externe site, alsmede de artikelen 12 en 13 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 geldt voor de Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid Groningen de volgende (prestatie)afspraken:
  • a. het leveren van lesuren in de gemeente lesuren per productgroep, opgenomen in de begroting;
  • b. indien er een afwijking is van de onder het achtste lid bedoelde lesuren van ten hoogste 15% naar boven of naar beneden, van de totale begroting, geeft dit geen aanleiding tot verrekening met de gemeente;
  • c. indien een overschrijding van het in 6.2 genoemde percentage dreigt, neemt de Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid Groningen tijdig het initiatief voor overleg met de gemeente;
  • d. het staat de stichting vrij buiten de met de gemeenten afgesproken prestaties andere activiteiten uit te voeren; het exploitatierisico voor deze activiteiten ligt bij de stichting;
  • e. indien de geleverde prestaties meer dan 15% naar beneden afwijken, wordt de hoogte van de definitieve budgetsubsidie aangepast. Terugbetaling van subsidie vindt plaats op basis van het aantal te verrekenen uren tegen het gemiddelde tarief per klokuur.
 • 9. Als verplichting bedoeld in artikel 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht externe site, alsmede artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 dienen in een meerjarenoverzicht van de Stichting Kunstzinnige Vorming Stadskanaal (Werkplaats De Pauw) de ontwikkeling van de volgende kengetallen en prestaties te worden opgenomen:
  • a. aantal leerlingen/cursisten;
  • b. aantal cursussen/opleidingen;
  • c. aantal deelnemers workshops;
  • d. aantal deelnemers open ateliers.

Artikel 5.2 Lokale omroep

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor de instandhouding van een lokale omroep.
 • 2. De activiteit waarvoor de subsidie wordt verstrekt betreft het verzorgen van televisie-, muziek, nieuwsuitzendingen en het uitzenden van raadsvergaderingen.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de stichting Radio Televisie Veenkoloniën 1. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 5. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 6. De subsidie wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot.

Artikel 5.3 Stimulering kunst en cultuur

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het stimuleren van culturele activiteiten en initiatieven.
 • 2. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt betreft: het realiseren van culturele activiteiten; het verzorgen van optredens en uitvoeringen; het in stand houden van de operettecultuur.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan:
  • a. de muziekverenigingen: Amicitia; Crescendo; Con Spirito;
  • b. de zangverenigingen: Variant; Shantikoor Noszelia Singers; Dabar; stichting Musa;
  • c. de toneelverenigingen: UDI; TAGO;
  • d. muziektheater de Kanaalstreek;
  • e. Stichting Pagepop.nl.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 7. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 gelden de volgende voorwaarden:
  • a. verenigingen en stichtingen voor muziek, zang en toneel zijn statutair gevestigd in de gemeente Stadskanaal;
  • b. verenigingen voor muziek, zang, toneel hebben minimaal 20 betalende leden.

Hoofdstuk 6 Musea

Artikel 6.1 Museale zaken

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de ontwikkelingen cultureel, sociaal en economisch gebied van de Kanaalstreek en het aangrenzende Westerwolde.
 • 2. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt betreffen het bijeenbrengen, onderhouden en exposeren van voorwerpen en documenten uit de Kanaalstreek en het aangrenzende Westerwolde.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Streekhistorisch Centrum Stadskanaal.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. De index is de som van 55% indexcijfer lonen + 45% indexcijfer prijzen zoals opgenomen in de Perspectiefnota.
 • 7. De subsidie wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot.
 • 8. Als verplichting bedoeld in artikel 4:39 van de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 dienen in een meerjarenoverzicht de ontwikkeling van het aantal bezoekers (onderscheid tussen museum en watertoren) te worden ingediend.

Hoofdstuk 7: Monumenten

Artikel 7.1 Monumenten, beschermde dorpsgezichten en terreinen van archeologische waarde

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor de bescherming en bevordering van de belangstelling voor rijks- en gemeentelijke monumenten/dorpsgezichten en beeldbepalende objecten en ensembles in de gemeente.
 • 2. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt betreffen:
  • a. behoud van het (rijks)beschermde dorpsgezicht Smeerling-Metbroek;
  • b. organisatie van de jaarlijkse open monumentendag.
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Smeerling-Metbroek en aan de Stichting Streekhistorisch Centrum Stadskanaal.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota.

Hoofdstuk 8 Volkshuisvesting

Artikel 8.1 Woonconsumenten

 • 1. Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt voor het versterken van de positie van woonconsumenten in de volkshuisvesting.
 • 2. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt betreffen:
  • a. het opkomen voor de gezamenlijke belangen van de bewoners bij projecten die de leefomgeving beïnvloeden;
  • b. het opkomen voor de gezamenlijke belangen van de bewoners inzake het volkshuisvestingsbeleid (en veiligheidsbeleid).
 • 3. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
 • 4. De subsidie wordt verstrekt aan Huurdersvereniging De Koepel.
 • 5. De subsidie wordt verstrekt volgens de bij deze regeling behorende bijlage 1.
 • 6. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd voor prijsstijgingen conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Perspectiefnota.

Hoofdstuk 9 Overige bepalingen

Artikel 9.1 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018".

Artikel 9.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017.

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester

Bijlage 1

Subsidieplafond 2018 Programma Wonen en Voorzieningen

Op basis van de begroting 2018 bedraagt het subsidieplafond voor het Programma Wonen en Voorzieningen € 1.787.600,00.

Subsidieverdeling 2018 Programma Wonen en Voorzieningen

Subsidieverdeling Verkeer € 1.610
Buurtbusvereniging Westerwolde € 805
Buurtbusvereniging Oostermoer € 805
Subsidieverdeling Bibliotheekwerk € 826.500
Stichting Openbare Bibliotheken Stadskanaal € 826.500
Subsidieverdeling Sport (excl. Sportfonds) € 442.450
Nelli Cooman Games € 13.800
GO Sports (incl. Verrassend Stadskanaal) € 13.400
Klap tot Klap loop € 8.340
Internationaal korfbaltoernooi € 1.180
Talententennistoernooi € 1.180
Jeugdsportsubsidies en jeugdkortingen op entreeprijzen en tarieven € 18.700
Gehandicaptensportteams van sportverenigingen € 2.000
Huis voor de Sport, verenigingsondersteuning € 1.500
Stichting De Bast € 43.700
Buitensportaccommodaties € 78.550
Verenigingscompensatie gebruik natte gedeelte Pagedal € 6.000
Zwembaden € 254.100
Subsidieverdeling Sportfonds € 11.100

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan

bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen, toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

Subsidieverdeling Kunst, muziek en cultuur € 418.358
Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid Groningen € 342.600
Stichting Kunstzinnige Vorming De Pauw. € 35.500
Stichting Radio Televisie Veenkoloniën 1 € 18.400
Muziekvereniging Amacitia € 2.978
Muziekvereniging Crescendo € 2.556
Muziekvereniging Con Spirito € 2.071
Zangvereniging Variant € 236
Shantikoor Noszelia Singers € 236
Muziekvereniging Dabar € 236
Stichting Musa € 236
Toneelvereniging UDI € 591
Toneelvereniging TAGO € 591
Muziektheater de Kanaalstreek € 5.858
Stichting Pagepop.nl € 6.033
Subsidieverdeling Musea € 82.000
Stichting Streekhistorisch Centrum Stadskanaal € 82.000
Subsidieverdeling Monumenten € 2.062
Stichting Smeerling-Metbroek € 433
Streekhistorisch Centrum, Open monumentendag € 1.629
Subsidieverdeling Volkshuisvesting € 3.520
Huurdersvereniging De Koepel € 3.520
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven