Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier » 12-11-2009

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier

Versie geldig vanaf 12-11-2009 tot 02-05-2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier
Citeertitel Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
02-05-2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

In deze regeling wordt de Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier, vastgesteld op 29 juni 1992, ingetrokken.

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling inzameling oud papier Stadskanaal 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
02-05-2020 intrekking 20-04-2020
Gemeenteblad, nr. 105730, 24-04-2020 externe site
Z-19-063163/D/20/171413
12-11-2009 nieuwe regeling 26-10-2009
De Kanaalstreek, 04-11-2009
R 6715

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2009, nr. R 6715;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet externe site;

besluit:

vast te stellen de navolgende "Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. inzamelaar:
de inzamelaar, die belast is met het afzonderlijk inzamelen van de categorie huishoudelijke afvalstoffen oud papier en karton;
b. garantiesubsidie:
geldelijke ondersteuning die een minimale vergoeding waarborgt en die betaalbaar wordt gesteld op basis van de aangegeven rekenmethodiek.

Artikel 2 Garantiesubsidie

Het college van burgemeester en wethouders kan aan in deze gemeente gevestigde inzamelaars zonder winstoogmerk, die binnen de grenzen van de gemeente maandelijks oud papier inzamelen, een garantiesubsidie verlenen per kilogram afgeleverd oud papier.

Artikel 3 Vaststelling subsidie

  • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 0,035 per kilogram afgeleverd oud papier.
  • 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt de hoogte van de subsidie vast.
  • 3. De hoogte van de subsidie wordt bepaald op de maximale subsidie minus de berekende gemiddelde jaarlijkse vergoeding per kilogram afgeleverd oud papier. Als dit bedrag minder is dan € 0,00, wordt de subsidie vastgesteld op € 0,00.

Artikel 4 Melden gesubsidieerde inzameling

De inzamelaars die voor deze subsidie in aanmerking willen komen, dienen zich elk jaar vóór de aanvang van het kalenderjaar aan te melden bij het college van burgemeester en wethouders, onder opgave van de tijdstippen en het gebied van de te houden inzameling.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

De inzamelaars, bedoeld in artikel 4, dienen uiterlijk twee maanden na elk kalenderjaar een schriftelijk verzoek om uitbetaling van deze subsidie in bij het college van burgemeester en wethouders, onder overlegging van deugdelijke, gedateerde weegbriefjes betreffende in het afgelopen kalenderjaar afgeleverd oud papier.

Artikel 6 Minimum aflevering

Het bepaalde in artikel 2 is niet van toepassing ten aanzien van verzoeken om subsidie die betrekking hebben op een afgeleverde hoeveelheid oud papier van minder dan 1.000 kilogram op jaarbasis.

Artikel 7 Nadere voorschriften

Het college van burgemeester en wethouders kan betreffende de in artikel 5 vermelde aanvraag en gegevens nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 8 Overgangsbepaling

Schriftelijke verzoeken om uitbetaling, die betrekking hebben op inzameling van oud papier in voorgaande en lopende kwartalen van kalenderjaren vóór de inwerkingtreding van deze regeling, worden behandeld met toepassing van de eerder vastgestelde regeling.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier".

Artikel 10 Slotbepaling

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 oktober 2009.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven