Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Technische uitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 7 van de verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal » 10-06-2003

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Technische uitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 7 van de verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 10-06-2003.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Technische uitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 7 van de verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal
Citeertitel Technische uitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 7 van de verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
10-06-2003 art. 4 10-06-2003
-
BW, 10-06-2003, 9
01-04-2003 nieuwe regeling 01-04-2003
-
BW, 01-04-2003, 4

HOOFDSTUK 1 Methode van nummering

Artikel 1

De nummerborden worden aangebracht:

 • a. wanneer de hoofdingang van een gebouw of van een zelfstandig deel daarvan onmiddellijk aan de straat is gelegen:
  • - in het vlak van de voorgevel naast die ingang, zodanig, dat het nummer van de straat af duidelijk zichtbaar is;
  • - bij een zij-ingang op de voorgevel aan de kant van de zij-ingang
 • b. ingeval de hoofdingang van een gebouw of een zelfstandig deel van een gebouw aan een binnenterrein is gelegen of zich althans niet onmiddellijk aan de straat bevindt:
  • - naast die ingang en bovendien zodanig naast de aan de straat gelegen toegang, dat het nummer van de straat af duidelijk zichtbaar is;
  • - en betreft het een toegang naar meer gebouwen of zelfstandige delen van één of meer gebouwen, dan wordt overeenkomstig namens burgemeester en wethouders te geven aanwijzingen naast of in de onmiddellijke nabijheid van die toegang in beknopte vorm een aanduiding geplaatst van de nummers, die bij de ingangen van die gebouwen of zelfstandige delen zijn aangebracht;
 • c. ingeval van een zij-ingang op de voorgevel aan de kant van de ingang.
 • d. ter rechterzijde van de hoofdingang en moeten zodanig worden geplaatst, dat de onderzijde van het nummerbordje zich tenminste 1.75 meter, c.q. de bovenzijde zich tenminste 2.25 meter boven de begane grond bevindt.
  Dit geldt eveneens voor de zogenaamde verzamelborden bedoeld onder sub b.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders bepalen van geval tot geval in welke mate en op welke wijze herhaling van het vastgestelde nummer op een object moet plaatsvinden.
Dit geldt eveneens voor de herhaling van zogenaamde verzamelborden in trappenhuizen, corridors, galerijen, portieken.

Artikel 3

Vanaf de datum van dit besluit gebeurt de nummering van de gebouwen aan nieuwe straten als volgt:

 • 1. De nummers worden straatsgewijze bepaald in oplopende reeksen van even en oneven getallen.
 • 2. De even nummers worden aan de rechterkant en de oneven nummers aan de linkerkant van de straat aangebracht.
 • 3. De rechter- en of linkerkant van de straat wordt bepaald met inachtneming van de looprichting van de straat, gerekend vanaf de "hoofdweg" of gezien vanaf het gemeentehuis of historisch.
 • 4. Gebouwen gelegen aan doodlopende straten worden van het begin van de straat af - ongeacht de looprichting, bedoeld in lid 3 - rechts en links, respectievelijk even en oneven genummerd.
 • 5. Ter bepaling van de nummering aan pleinen wordt de looprichting daarvan vastgesteld van het noorden over het westen en over het zuiden naar het oosten (rechtsom). Gebouwen gelegen aan pleinen worden doorlopend genummerd.

HOOFDSTUK 2 Wijziging van een nummer

Artikel 4

 • 1. Het wijzigen van een nummer van een object door burgemeester en wethouders gebeurt door het nemen van een wijzigingsbesluit. Op kosten van de gemeente wordt een nieuw nummerbordje met het nieuwe nummer aangebracht.
 • 2. Aan de eigenaar/gebruiker van het te vernummeren object wordt van het wijzigingsbesluit, waarbij tevens de datum van ingang van de vernummering wordt meegedeeld, schriftelijk kennis gegeven.
 • 3. De vernaming, vernummering en nieuwe postcode gaat in:
  tenminste drie maanden na de datum van het besluit van burgemeester en wethouders.
 • 4. Bij de vernaming/vernummering wordt aan particulieren maximaal een schadeloosstelling van € 25,-- toegekend. Bij aantoonbare schade wordt aan bedrijven en instellingen maximaal € 800,-- toegekend.

HOOFDSTUK 3 Aanbrengen naam- en nummerbord door rechthebbende

Artikel 5

 • 1. In verband met het bepaalde in de artikel 3, 4, 5 en 6 van de verordening moeten de naam- en nummerborden, indien dit niet door de gemeente gebeurt, op de wijze als genoemd in deze uitvoeringsvoorschriften worden aangebracht.
 • 2. Indien de aanduiding wordt aangebracht door middel van een bord of enig ander materiaal, dan moet deze aanduiding voldoende duurzaam worden bevestigd en voldoende bestand zijn tegen weersinvloeden.
 • 2. De kleur van het bord moet in voldoende mate afsteken tegen de achtergrond waarop het bord wordt aangebracht en van de straat af zichtbaar zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van de uitvoeringsvoorschriften.

HOOFDSTUK 4 Te gebruiken materiaal

Artikel 6

 • 1. Wijk- of buurtaanduidingen en straatnamen worden aangegeven door middel van gemeentelijke naamborden.
 • 2. Burgemeester en wethouders bepalen de afmeting, kleur, indeling en uitvoering van de naam- en nummerborden.
 • 3. Burgemeester en wethouders dienen er voor te zorgen, dat plaatsing van naamborden in voldoende mate geschiedt.
 • 4. Nummerborden aangebracht door particulieren moeten voldoende opvallend, goed leesbaar en goed zichtbaar zijn.

Stadskanaal, 10 juni 2003

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

De secretaris, De burgemeester,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven