Afdrukvoorbeeld van deze regeling

Voorkeuren

Uitvoeringsbesluit hondenoverlast

Deze regeling is in werking getreden op 11-06-2009.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Uitvoeringsbesluit hondenoverlast
Citeertitel Uitvoeringsbesluit hondenoverlast
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008, art. 2.4.18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
11-06-2009 nieuwe regeling 26-05-2009
De Kanaalstreek, 3-06-2009
BW, 26-05-2009, nr 10

nieuwe pagina (dit wordt niet afgedrukt)

Uitvoeringsbesluit hondenoverlast

Deze regeling is in werking getreden op 11-06-2009.

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de wens om de overlast van uitwerpselen van honden te beperken

besluit:

vast te stellen het navolgende "Uitvoeringsbesluit hondenoverlast".

Burgemeester en wethouders bepalen dat op grond van artikel 2.4.18, lid 1 aanhef en onder c, van de Algemene plaatselijke verordening Stadskanaal 2008 als aangewezen plaats geldt: de "weg" zoals bedoeld in artikel 1.1 onder a van de Algemene plaatselijke verordening Stadskanaal 2008.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009.

Het college van burgemeester en wethouders

De secretaris de burgemeester

J.J.J. van Huffelen J.J. Stavast

Terug naar boven Terug naar boven