Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 » 08-07-2016

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 08-07-2016.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015
Citeertitel Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Jeugdwet, art. 2.9 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
08-07-2016 Aanhef, artt. 3. 5, 8 t/m 21 27-06-2016
Gemeenteblad, nr. 87032, 30-06-2016 externe site
R 7158
01-01-2015 nieuwe regeling 20-10-2014
Gemeenteblad, nr. 62176, 05-11-2014 externe site
R 7047, 13a

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2014, nr. R 7047;

gelet op de artikelen 2.9 externe site, 2.10 externe site, 2.12 externe site en 8.1.1, derde lid van de Jeugdwet externe site;

gezien het advies van de Participatieraad van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt;

alsmede overwegende dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening, over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen, de wijze van afstemming met andere voorzieningen, de wijze waarop de hoogte van een Persoonsgebonden Budget wordt vastgesteld, voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een Persoonsgebonden Budget alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet externe site, en regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan;

overwegende dat het voorts wenselijk is te bepalen onder welke voorwaarden degene aan wie een Persoonsgebonden Budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot diens sociale netwerk;

besluit:

vast te stellen de "Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015"

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  - andere voorziening:
  voorziening anders dan in het kader van de wet externe site, op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen;
  - hulpvraag:
  behoefte van een jeugdige of een ouder aan jeugdhulp in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid van de wet externe site;
  - individuele voorziening:
  een op de jeugdige of zijn ouders toegesneden jeugdhulpvoorziening als bedoeld in artikel 2, tweede lid;
  - overige voorzieningen:
  overige voorzieningen als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
  - PGB:
  Persoonsgebonden Budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet externe site, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;
  - wet:
  Jeugdwet externe site.
 • 2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet externe site.

Artikel 2 Vormen van jeugdhulp

 • 1. De volgende overige voorzieningen zijn beschikbaar:
  • a. collectieve basisvoorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
   • gezinsondersteuning,
   • gezinscoaching en
   • ambulante opvoedhulp;
  • b. voorlichting, informatie en advies.
 • 2. De volgende individuele voorzieningen zijn beschikbaar:
  • a. intensieve (specialistische) ondersteuning, waaronder in ieder geval worden verstaan:
   • langdurige crisisopvang,
   • gesloten jeugdhulp en
   • pleegzorg;
  • b. flexibele (specialistische) ondersteuning.
 • 3. Het college stelt bij nadere regeling vast welke overige voorzieningen en individuele voorzieningen op basis van het eerste en tweede lid beschikbaar zijn.

Artikel 3 Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts

 • 1. Het college draagt zorg voor de inzet van (gecontracteerde) jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.
 • 2. Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoekt, legt het college de verstrekking van de individuele voorziening(en) vast in een beschikking. Het college geeft in ieder geval een beschikking af indien:
  • a. de verstrekking van een individuele voorziening wordt afgewezen;
  • b. de individuele voorziening wordt verstrekt als PGB.

Artikel 4 Toegang jeugdhulp via de gemeente

Het college stelt bij nadere regeling regels met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening. Het college geeft daarbij aan op welke wijze hij jeugdigen en ouders informeert over de mogelijkheid en het belang om in bepaalde gevallen een beroep op jeugdhulp te doen.

Artikel 5 Inhoud beschikking

 • 1. In de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening wordt in ieder geval aangegeven of de voorziening in natura of als PGB wordt verstrekt en wordt aangegeven hoe bezwaar tegen de beschikking kan worden gemaakt.
 • 2. Het college kan over de inhoud van de beschikking nadere regels stellen.

Artikel 6 Regels voor het PGB

 • 1. Het college verstrekt een PGB in overeenstemming met artikel 8.1.1 van de wet externe site.
 • 2. De hoogte van een PGB wordt bepaald aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura.
 • 3. Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de hoogte van een PGB wordt vastgesteld.
 • 4. Het college bepaalt bij nadere regeling onder welke voorwaarden de persoon aan wie een PGB wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.
 • 5. Dit artikel is tevens van toepassing op personen die voor de datum van inwerkingtreding van de verordening een PGB ontvangen en de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 7 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering

 • 1. Onverminderd artikel 8.1.2 van de wet externe site doen een jeugdige of zijn ouders op verzoek of onverwijld uit eigen beweging aan het college mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hun redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aangaande een individuele voorziening.
 • 2. Onverminderd artikel 8.1.4 van de wet externe site kan het college een beslissing aangaande een individuele voorziening, genomen op grond van deze verordening herzien dan wel intrekken indien het college vaststelt dat:
  • a. de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid;
  • b. de jeugdige of zijn ouders niet langer op de individuele voorziening of op het PGB zijn aangewezen;
  • c. de individuele voorziening of het PGB niet meer toereikend is te achten;
  • d. de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van de individuele voorziening of het PGB;
  • e. de jeugdige of zijn ouders de individuele voorziening niet of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het is bestemd.
 • 3. Indien het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a en e, heeft herzien dan wel ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het college geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten PGB.
 • 4. Een besluit tot verlening van een PGB kan worden ingetrokken indien blijkt dat het PGB binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
 • 5. Indien sprake is van een wachtlijst voor een voorziening, vangt de termijn, genoemd in het vierde lid, aan met ingang van de dag na die waarop de voorziening beschikbaar is.
 • 6. Het college kan, al dan niet steekproefsgewijs, onderzoek instellen naar de bestedingen van PGB's.

Artikel 8 Gezondheidszorg

 • 1. Het college maakt afspraken met de huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en de zorgverzekeraars over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verwijzing, als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g van de wet externe site en artikel 3, lid 1 van deze verordening, plaatsvindt.
 • 2. Het college maakt afspraken met de huisartsen, de medisch specialisten, de jeugdartsen en de zorgverzekeraars over de wijze waarop de verwijzing naar een individuele voorziening bekrachtigd wordt in een besluit van het college als bedoeld in artikel 3, lid 2 van deze verordening.
 • 3. Het college maakt afspraken met de zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hoe de continuïteit van zorg te garanderen voor jeugdigen die in behandeling zijn en de leeftijd van 18 jaar bereiken en daarmee onder de Zorgverzekeringswet externe site of Wet langdurige zorg externe site komen te vallen, en hoe te voorkomen dat jeugdigen tussen wal en schip vallen wanneer er discussie is over het wettelijk kader.

Artikel 9 Gecertificeerde instellingen

 • 1. Het college maakt afspraken met de gecertificeerde instellingen over de aansluiting tussen de algemene voorzieningen [voor algemene voorzieningen dient gelezen te worden overige voorzieningen] als bedoeld in artikel 2 en de gecertificeerde instellingen.
 • 2. Het college maakt afspraken met de gecertificeerde instellingen over:
  • a. het overleg over de aangewezen jeugdhulp in het kader van de kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering, zoals bedoeld in artikel 3.5, lid 1 van de wet externe site;
  • b. het overleg over de eventueel gewenste jeugdhulp na beëindiging van de kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering;
  • c. de vorm en inhoud van het besluit tot inzet van jeugdhulp van de gecertificeerde instelling en hoe het college daarvan op de hoogte gesteld wordt;
  • d. wanneer en onder welke voorwaarden de gecertificeerde instelling budgethouder van een Persoonsgebonden Budget kan zijn namens de jeugdige en zijn ouders;
  • e. hoe te handelen wanneer de gecertificeerde instelling meent dat niet gecontracteerde jeugdhulp ingezet dient te worden.
 • 3. Het college en de gecertificeerde instelling leggen de afspraken als bedoeld in het tweede lid vast in een protocol als bedoeld in artikel 3.5, lid 3 van de wet externe site.

Artikel 10 Justitiedomein

 • 1. Het college maakt afspraken met de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Justitiële Jeugdinrichtingen over het overleg over de inzet van jeugdhulp bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing en jeugdreclassering als bedoeld in artikel 2.4, lid 2 onderdeel b van de wet externe site.
 • 2. Het college en de betrokken instellingen nemen de afspraken zoals bedoeld in het eerste lid op in het protocol zoals bedoeld in artikel 9, lid 3 van deze verordening en het protocol bedoeld in artikel 3.1, lid 5 van de wet externe site.

Artikel 11 Voorschoolse voorzieningen

 • 1. Het college maakt afspraken met de (brancheorganisatie van) instellingen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang over:
  • a. de afstemming tussen de algemene voorzieningen [voor algemene voorzieningen dient gelezen te worden overige voorzieningen] als bedoeld in artikel 2 en de voorschoolse voorzieningen;
  • b. de afstemming, voor zover en indien noodzakelijk, bij het toekennen van individuele voorzieningen voor jeugdigen en hun ouders;
  • c. de terugkoppeling over de voortgang en resultaten van de individuele voorzieningen;
  • d. de gezamenlijke zorgarrangementen en de toegang hiertoe.
 • 2. Het college en de brancheorganisatie leggen de afspraken als bedoeld in het eerste lid vast in een protocol.

Artikel 12 Veilig Thuis

Het college maakt afspraken met Veilig Thuis over de toegang naar algemene [voor algemene voorzieningen dient gelezen te worden overige voorzieningen] en individuele voorzieningen.

Artikel 13 Onderwijs

 • 1. Het college maakt afspraken met de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en de schoolbesturen speciaal onderwijs over:
  • a. de afstemming tussen de algemene voorzieningen [voor algemene voorzieningen dient gelezen te worden overige voorzieningen] als bedoeld in artikel 2, leerplicht en het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen op de scholen;
  • b. de afstemming, voor zover en indien noodzakelijk, bij het toekennen van individuele voorzieningen voor leerlingen en hun ouders;
  • c. de terugkoppeling over de voortgang en resultaten van de individuele voorzieningen;
  • d. de gezamenlijke onderwijszorgarrangementen en de toegang hiertoe.
 • 2. Het college en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs leggen de afspraken als bedoeld in het eerste lid vast in een protocol.

Artikel 14 Wmo externe site-voorzieningen

 • 1. Het college draagt zorg voor een goede afstemming van voorzieningen op grond van deze verordening en voorzieningen voor jeugdigen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 externe site.
 • 2. Het college draagt zorg voor een goede afstemming van de voorzieningen voor jeugdigen op grond van deze verordening en voorzieningen voor volwassenen, zijnde ouders, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 externe site.
 • 3. Het college draagt zorg voor de continuïteit van zorg onder zijn verantwoordelijkheid wanneer de jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Artikel 15 Voorzieningen werk en inkomen

 • 1. Het college draagt zorg voor een goede afstemming van voorzieningen op grond van deze verordening en (re-integratie)voorzieningen voor jeugdigen op grond van de Participatiewet externe site, waaronder leerwerktrajecten.
 • 2. Het college draagt zorg voor een goede afstemming van voorzieningen op grond van deze verordening en voorzieningen voor volwassenen, zijnde ouders, op grond van de Participatiewet externe site dan wel aanvullend minimabeleid.

Artikel 16 Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

Het college houdt, in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp of uit te voeren kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, in ieder geval rekening met:

 • a. de aard en omvang van de te verrichten taken;
 • b. de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in relatie tot de zwaarte van de functie;
 • c. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
 • d. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;
 • e. kosten voor bijscholing van het personeel.

Artikel 17 Nadere regels

Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van deze verordening, kan het college nadere regels stellen.

Artikel 18 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 19 Betrekken van de ingezetenen bij het beleid

 • 1. Het college stelt cliënten en vertegenwoordigers van cliëntgroepen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.
 • 2. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning.
 • 3. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het eerste en tweede lid.

Artikel 20 Evaluatie

Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt geëvalueerd. Het college zendt hiertoe twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening, en vervolgens telkens na vier jaar, aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk.

Artikel 21 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 oktober 2014.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven