Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening Starterslening Stadskanaal 2015 » 01-01-2016

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening Starterslening Stadskanaal 2015

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2016.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening Starterslening Stadskanaal 2015
Citeertitel Verordening Starterslening Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening VROM Starterslening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149 externe site (zie ook gemeentewet art. 147)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2016 nieuwe regeling 07-09-2015
Gemeenteblad, nr...., 30-09-2015
R 7113

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2015, nr. R 7113;

besluit:

de navolgende Verordening Starterslening Stadskanaal 2015 vast te stellen.

Inleiding

De stijgende huizenprijzen maken het voor veel mensen moeilijk om de overstap van een huur- naar een koopwoning te maken.

De gemeente Stadskanaal wil het deze zogenaamde starters op de woningmarkt makkelijker maken om een huis te kopen door Startersleningen te verstrekken. De gemeente maakt daartoe deel uit van een stichting (SVn).

Voor het verkrijgen van een Starterslening gelden wel voorwaarden, die in deze verordening zijn opgenomen. Zo kan een Starterslening worden aangevraagd voor de aanschaf van zowel nieuwe als bestaande woningen en is het maximumbedrag voor het in eigendom verkrijgen van de woning € 175.000,00. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten van bijvoorbeeld meerwerk, notaris etc. De woning dient te worden gebruikt om zelf in te gaan wonen.

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a. Aanvrager:
de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins.
b. College:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.
c. Gemeenterekening Starterslening:
een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort.
d. Starterslening:
een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning.
e. NHG:
Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd in ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;
f. SVn:
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd in Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. De gemeente Stadskanaal heeft een gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.
 • 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:
  • a. van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn;
  • b. voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Stadskanaal waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan € 175.000,00. Meerwerk en verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening;
  • c. voor het verwerven van woningen die deel uitmaken van een door het college geselecteerd nieuwbouwproject en waarbij de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan € 175.000,00. Meerwerk is toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.
 • 3. De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Stadskanaal stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen.
 • 2. Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.
 • 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Stadskanaal en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te kennen.
 • 2. Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,00. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de Starterslening, geldende actuele NHG-normen.
 • 3. De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ externe site en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend.
 • 4. Het college wijst, zo nodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.
 • 5. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met NHG.
 • 6. Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1. Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier Starterslening verkrijgen.
 • 2. De verdere afhandeling en besluitvorming omtrent de aanvraag om een Starterslening vinden plaats in overeenstemming met de voorwaarden, procedures en uitvoeringsregels, zoals omschreven in artikel 8 van deze verordening.
 • 3. Het college deelt de beslissing middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:
  • a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;
  • b. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;
  • c. de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;
  • d. de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.
 • 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.
 • 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: de "Algemene bepalingen voor geldleningen", "Productspecificaties Starterslening", "Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening", "Productspecificaties Bouwkrediet" en "Toelichting op een Starterslening", zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Stadskanaal en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2, lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
 • 2. Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening Stadskanaal 2015 wordt de Verordening VROM Starterslening van 31 maart 2008 (geconsolideerde versie, geldig vanaf 11 februari 2010) ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening gemeente Stadskanaal 2015".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2015.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven