Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening VROM Starterslening

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening VROM Starterslening

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 11-02-2010 tot 01-01-2016.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening VROM Starterslening
Citeertitel Verordening VROM Starterslening
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening Starterslening Stadskanaal 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149 externe site (zie ook Gemeentewet, art. 147)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2016 intrekking 07-09-2015
Gemeenteblad nr..., 30-09-2015
R7113
11-02-2010 art. 4 lid 2, art. 6 lid 1 25-01-2010
De Kanaalstreek, 03-02-2010
R 6742
01-05-2008 nieuwe regeling 31-03-2008
De Kanaalstreek, 16-04-2008
R 6576

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2008, nr. R 6576;

gelet op de artikelen 147 externe site en 149 van de Gemeentewet externe site;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening VROM Starterslening.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. SVn:
de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;
b. gemeenterekening VROM starterslening:
de rekening die de gemeente bij de SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met de SVn, VROM startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijke leningsdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;
c. VROM starterslening:
een lening verstrekt door de SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de gemeenterekening VROM starterslening, terwijl het resterende deel van de starterslening verstrekt wordt door de SVn;
d. aanvrager:
de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning, gelden deze gezamenlijk als aanvrager;
e. NHG:
Nationale Hypotheek Garantie;
f. koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit externe site, BEW+):
een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;
g. huishouden:
de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal, dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De gemeente Stadskanaal heeft een gemeenterekening VROM starterslening ingericht waaruit aan de in artikel 6, lid 2, sub a bedoelde aanvragers VROM startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van de in artikel 6, lid 2, sub b bedoelde woningen.
 • 2. De gemeenterekening VROM starterslening is ondergebracht bij de SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Stadskanaal en de SVn van toepassing.

Artikel 4

 • 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM starterslening toe te kennen.
 • 2. Het college stelt de hoogte van de VROM starterslening vast. De VROM starterslening bedraagt ten hoogste 20% van de verwervingskosten, met dien verstande dat de lening nooit meer bedraagt dan € 36.000,00.
 • 3. De VROM starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend.
 • 4. De VROM starterslening moet worden verstrekt met NHG.
 • 5. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG.
 • 6. Het college kan aan de toekenning van VROM startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5

 • 1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM starterslening en maakt jaarlijks het benodigde budget over op de gemeenterekening VROM starterslening.
 • 2. VROM startersleningen worden enkel toegekend voor zover het jaarlijks vast te stellen budget hiervoor toereikend is.
 • 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:
  • a. van personen die voor het eerst een koopwoning willen verwerven;
  • b. voor het verwerven van koopwoningen in de gemeente Stadskanaal, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 225.000,00.
 • 2. De aanvrager moet de woning, waarvoor een VROM starterslening wordt verstrekt, zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1. Huishoudens die op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen.
 • 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM starterslening vastgelegde procedures, die uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.
 • 3. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM starterslening

Artikel 8

 • 1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM starterslening in, als:
  • a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;
  • b. de VROM starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;
  • c. de koopovereenkomst wordt ontbonden.
 • 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.
 • 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2008.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 maart 2008.

De raad

de plv. raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven