Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013

Versie geldig vanaf 01-01-2013 tot 01-01-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013
Citeertitel Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Stadskanaal 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Wet werk en bijstand, artikel 8 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2015 intrekking 17-11-2014
Gemeenteblad, nr. 70512, 03-12-2014 externe site
R 7056, nr. 13f
01-01-2013 nieuwe regeling 17-12-2012
De Kanaalstreek, 27-12-2012
R 6930

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2012, nr. R 6930;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel i van de Wet werk en bijstand externe site (WWB externe site);

besluit:

vast te stellen de navolgende "Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013":

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- beslagvrije voet:
beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering externe site;
- recidiveboete:
bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid van de WWB externe site;
- bezit:
waarde van de bezittingen waarover belanghebbende of diens gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, met uitzondering van het in de woning met bijbehorend erf gebonden vermogen, bedoeld in artikel 50, eerste lid van de WWB externe site;
- verrekenen:
verrekening als bedoeld in artikel 60, vierde lid van de WWB externe site.

Hoofdstuk 2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive

Artikel 2 Verrekenen met beslagvrije voet bij voldoende bezit

  • 1. Indien het bezit van een belanghebbende ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt, verrekenen burgemeester en wethouders de recidiveboete zonder inachtneming van de beslagvrije voet.
  • 2. De verrekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt gedurende een tijdvak van drie maanden vanaf het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 3 Verrekenen bij geen of onvoldoende bezit

  • 1. Indien het bezit van een belanghebbende niet ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt, verrekenen burgemeester en wethouders de recidiveboete gedurende één maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet. De verrekening geschiedt vanaf het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.
  • 2. Aansluitend op verrekening als bedoeld in het eerste lid, verrekenen burgemeester en wethouders de recidiveboete in de daaropvolgende twee maanden op een dusdanige wijze dat belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • 3. Tot het inkomen, bedoeld in het tweede lid, worden ook middelen gerekend als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen n en r van de WWB externe site.

Artikel 4 Verrekenen met inachtneming beslagvrije voet

In afwijking van de artikelen 2 en 3 kunnen burgemeester en wethouders de recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien:

  • a. aannemelijk is dat verrekening op de wijze, bedoeld in de artikelen 2 of 3, zou leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin; of
  • b. anderszins sprake is van dringende redenen.

Artikel 5 Eerder opgelegde bestuurlijke boetes

De artikelen 2, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid van de WWB, indien en voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de recidiveboete.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Stadskanaal 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2012.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven