Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening financieel vangnet schoonmaakhulp Stadskanaal 2015 » 30-01-2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening financieel vangnet schoonmaakhulp Stadskanaal 2015

Versie geldig vanaf 30-01-2015 tot 01-01-2017.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening financieel vangnet schoonmaakhulp Stadskanaal 2015
Citeertitel Verordening financieel vangnet schoonmaakhulp Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 vervallen van rechtswege 26-01-2015
Gemeenteblad, nr. 8325, 29-01-2015 externe site
R 7072
30-01-2015 01-01-2015 nieuwe regeling 26-01-2015
Gemeenteblad, nr. 8325, 29-01-2015 externe site
R 7072

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 januari 2015, nr. R 7072;

gezien het advies van de Participatieraad van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat:

 • - per 1 januari 2015 alleen ondersteuning bij de regie op zelfredzaamheid en of de participatie in de leefsituatie wordt geboden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
 • - het enkele schoonhouden van de woning gerichte activiteit (schoonmaakhulp) als zodanig niet als individuele voorziening wordt aangemerkt;
 • - de door de regering in het leven geroepen tijdelijke voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage in het individuele geval voor minima mogelijk niet toereikend is;
 • - door de raad bij motie d.d. 3 november 2014 is uitgesproken dat het wenselijk is hiervoor een vangnet in te richten;
 • - het noodzakelijk is regels op te stellen voor de uitvoering met het oog op rechtsgelijkheid en rechtszekerheid;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet externe site;

besluit:

vast te stellen de navolgende "Verordening financieel vangnet schoonmaakhulp Stadskanaal 2015".

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. college:
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;
b. inwoner:
ingezetene van de gemeente Stadskanaal;
c. belanghebbende:
persoon met een beperking op grond van ziekte of gebrek, die belemmeringen ondervindt bij het schoonmaken en schoonhouden van de woning;
d. gebruikelijke hulp:
hulp die op het gebied van het voeren van het huishouden voor alle leden van een leefeenheid als algemeen aanvaardbaar wordt beschouwd;
e. schoonmaakbedrijven:
aanbieders van schoonmaakhulp;
f. schoonmaakhulp:
commerciële dienstverlening gericht op het schoonmaken en schoonhouden van de woning;
g. financiële tegemoetkoming:
geldbedrag, al dan niet forfaitair of gemaximeerd, bedoeld om het marktproduct schoonmaakhulp mee aan te schaffen voor het te bereiken resultaat;
h. dienstverlener:
professionele aanbieder van de schoonmaakhulp;
i. sociaal netwerk:
groep van betekenisvolle mensen (familie, vrienden en kennissen) die functioneert als ondersteuningsbron voor het welzijn en welbehagen.

Artikel 2 Schoonmaakhulp

Uitsluitend kosten in verband met de afname van schoonmaakhulp komen in aanmerking voor financiële tegemoetkoming op grond van deze regeling.

Hoofdstuk 2 Toekenning

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. Het college verstrekt een financiële bijdrage voor schoonmaakhulp indien:
  • a. belanghebbende aantoonbare beperkingen ondervindt in het kunnen schoonmaken en schoonhouden van de woning;
  • b. de hulp niet binnen het sociaal netwerk kan worden geboden;
  • c. het inkomen per maand lager is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm per maand, en
  • d. het college de noodzaak van de schoonmaakhulp heeft vastgesteld, gelet op de ernst van de beperkingen, de gevolgen voor het schoon kunnen houden van de woning en de gezondheid van belanghebbende.
 • 2. Het vermogen van een belanghebbende wordt bij de berekening van de financiële ruimte meegenomen. Daarbij gelden de volgende vermogensgrenzen (peildatum 2014):
  • - alleenstaanden: € 5.850,00;
  • - echtpaar, samenwonenden en alleenstaande ouders: € 11.700,00.
 • 3. Tot het vermogen, bedoeld in het tweede lid, wordt gerekend het totaal van de bezittingen, verminderd met eventuele schulden. De waarde van de eigen woning wordt vrijgelaten alsmede de waarde van één auto tot een bedrag van € 4.500,00.

Artikel 4 Uitsluitingsgronden

Het college verstrekt geen financiële tegemoetkoming indien:

 • a. de schoonmaakhulp wordt ingezet in een woning die niet geldt als hoofdverblijf of sprake is van commercieel gebruik van de woning waaronder in ieder geval wordt verstaan een hotel/pension of kamerverhuur;
 • b. belanghebbende woonachtig is in een specifiek op gehandicapten en ouderen gericht woongebouw als bedoeld in de Wet langdurige zorg;
 • c. sprake is van gebruikelijke hulp.

Artikel 5 Toegang

 • 1. Indien een belanghebbende in aanmerking wenst te komen voor een financiële tegemoetkoming voor schoonmaakhulp, dient hij een aanvraag schriftelijk in bij het college.
 • 2. In afwijking van het eerste lid, kan het college een onderzoeks- of gespreksverslag als bedoeld in het derde lid aanmerken als aanvraag, voor zover belanghebbende dit heeft aangegeven door ondertekening van het verslag.
 • 3. Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en belanghebbenden:
  • a. behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van belanghebbende;
  • b. het gewenste resultaat;
  • c. de voorwaarden, genoemd in artikel 3, en
  • d. de uitsluitingsgronden, genoemd in artikel 4.

Artikel 6 Beschikking

 • 1. In de beschikking wordt in ieder geval aangegeven:
  • a. de omvang van de schoonmaakhulp, uitgedrukt in aantal uren;
  • b. de hoogte van de financiële tegemoetkoming;
  • c. de ingangsdatum en de totale duur van de financiële tegemoetkoming, en
  • d. de wijze van verstrekking.
 • 2. Het maximumaantal uren schoonmaakhulp, bedoeld in het eerste lid, onder a, is ten hoogste acht uur per maand.
 • 3. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onder b, is ten hoogste € 120,00 per maand.

Artikel 7 Vouchers

 • 1. De financiële tegemoetkoming wordt verstrekt in de vorm van vouchers die kunnen worden ingewisseld bij schoonmaakbedrijven.
 • 2. De schoonmaakbedrijven kunnen de waarde van de vouchers declareren bij de gemeente door middel van een door het college vastgesteld formulier.
 • 3. In afwijking van het eerste lid, kunnen personen die gebruikmaken van de huishoudelijke hulptoelage de vouchers alleen inwisselen bij de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 8 Inlichtingenplicht

 • 1. Het college is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op een financiële tegemoetkoming, op grond van deze verordening belanghebbende op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en tijdstip en hem te bevragen.
 • 2. Belanghebbende is verplicht aan het college of de door het college aangewezen adviesinstantie die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag voor een financiële tegemoetkoming, alsmede medewerking te verlenen aan een onderzoek door de aangewezen adviesinstantie.

Artikel 9 Wijzigingen in de situatie

Belanghebbende aan wie krachtens deze verordening een financiële tegemoetkoming is verstrekt, is verplicht aan het college mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht van de financiële tegemoetkoming.

Hoofdstuk 4 Controle, intrekking en terugvordering

Artikel 10 Controle

 • 1. Het college doet onderzoek naar de rechtmatigheid van de financiële tegemoetkoming die is verstrekt.
 • 2. Bij een vermoeden van fraude vraagt het college een overzicht van de betalingen op bij het schoonmaakbedrijf.
 • 3. Het college verricht steekproeven teneinde controle te houden op de juistheid en doelmatigheid van de verstrekte financiële tegemoetkomingen.

Artikel 11 Intrekking van de financiële tegemoetkoming

Het college kan een besluit, genomen op grond van deze verordening, geheel of gedeeltelijk intrekken, indien:

 • a. niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de verordening of de nadere regels;
 • b. belanghebbende onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;
 • c. de toekenning van de financiële tegemoetkoming anderszins onjuist was en belanghebbende dit wist of behoorde te weten;
 • d. belanghebbende geen inwoner meer is;
 • e. belanghebbende overlijdt, of
 • f. de financiële tegemoetkoming binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van schoonmaakhulp.

Artikel 12 Terugvordering

Indien een besluit wordt ingetrokken op grond van artikel 11, kan de op basis daarvan reeds uitbetaalde financiële tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Uitvoering

Het college kan ter uitvoering van de verordening nadere regels stellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
 • 2. Deze verordening vervalt op 1 januari 2017.
 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening financieel vangnet schoonmaakhulp Stadskanaal 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2015.

De raad

mevrouw A.M. Sijperda mevrouw B.A.H. Galama

wnd. raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven