Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stadskanaal 2015 » 27-03-2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stadskanaal 2015

Deze regeling is in werking getreden op 27-03-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stadskanaal 2015
Citeertitel Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8 externe site
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-03-2015 06-01-2014 nieuwe regeling 23-03-2015
Gemeenteblad, nr. 25763, 26-03-2015 externe site
R 7083

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 maart 2015, nr. R 7083;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid externe site, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen externe site;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening "Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stadskanaal 2015".

Artikel 1 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regels van het college.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen externe site, op verzoek van een derde, aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen indien:
  • a. de derde voorafgaand schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene wiens gegevens worden verstrekt, of
  • b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde in lid 3.
 • 2. De verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.
 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:
  • a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en
  • b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt één dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stadskanaal 2015".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 maart 2015.

De raad

mevrouw A.M. Sijperdamevrouw B.A.H. Galama

wnd. raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven