Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening individuele inkomenstoeslag Stadskanaal 2015 » 01-01-2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening individuele inkomenstoeslag Stadskanaal 2015

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening individuele inkomenstoeslag Stadskanaal 2015
Citeertitel Verordening individuele inkomenstoeslag Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

In deze verordening wordt de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Participatiewet, art. 8 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2015 nieuwe regeling 17-11-2014
Gemeenteblad, nr. 70502, 03-12-2014 externe site
R 7056, nr. 13c

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2014, nr. R 7056;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet externe site;

gezien het advies van de Participatieraad;

overwegende dat aan de burger of diens partner die langdurig een laag inkomen heeft, waarbij er geen zicht is op een inkomensverbetering op grond van eigen kracht en bekwaamheden en die een maatschappelijke bijdrage levert een individuele inkomenstoeslag kan worden toegekend;

besluit:

vast te stellen de "Verordening individuele inkomenstoeslag Stadskanaal 2015".

Artikel 1 Begrippen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:
  • a. inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet externe site en de algemene bijstand;
  • b. peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;
  • c. referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum.
 • 2. Van een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Participatiewet externe site is sprake als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen van een persoon niet hoger is dan 110 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.
 • 3. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet externe site.

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Participatiewet externe site, wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Artikel 4 Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:
  • a. voor een alleenstaande veertig procent van de alleenstaandennorm, exclusief vakantietoeslag;
  • b. voor een alleenstaande ouder veertig procent van de gehuwdennorm, exclusief vakantietoeslag;
  • c. voor gehuwden veertig procent van de gehuwdennorm, exclusief vakantietoeslag.
 • 2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 externe site of 13, eerste lid van de Participatiewet externe site, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
 • 3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6 Intrekken oude verordening

De Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag Stadskanaal 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2014.

De raad

mevrouw A.M. Sijperda mevrouw B.A.H. Galama

wnd. raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven