Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening inrichting Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Stadskanaal 2010 » 11-02-2010

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening inrichting Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Stadskanaal 2010

Deze regeling is in werking getreden op 11-02-2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening inrichting Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Stadskanaal 2010
Citeertitel Verordening inrichting Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Stadskanaal 2010
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

U kunt u klacht indienen bij:

CJGV Stadskanaal
Blokwieke 96
9501 EZ STADSKANAAL
Tel: (0800) 0200997

of bij

Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)
Stedumermaar 8
9700 AA GRONINGEN
Tel: (050) 547 4799

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
11-02-2010 28-01-2010 nieuwe regeling 25-01-2010
De Kanaalstreek, 03-02-2010
R 6741

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2010, nr. R 6741 ;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen externe site;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening inrichting Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Stadskanaal 2010"

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. Wet:
de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen externe site;
b. Besluit:
het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen externe site;
c. De antidiscriminatievoorziening:
antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen externe site;
d. Klacht:
klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a van de wet externe site;
e. Klachtbehandelaar:
klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit externe site;
f. Klager:
klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit externe site;
g. Ingezetene:
ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet externe site.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders in Stadskanaal biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening van het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG).

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • a. Het DMG draagt zorg voor de klachtbehandeling en de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.
 • b. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:
  • 1. per post;
  • 2. per e-mail;
  • 3. telefonisch;
  • 4. op de locatie van het DMG en het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid Stadskanaal (CJGV), zoals bedoeld in artikel 5 van deze verordening

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol van DMG voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet externe site regelt in ieder geval:
[ artikel 6 van de Wet externe site moet worden gelezen als artikel 6 van het Besluit externe site ]

 • a. de afdoeningstermijn van klachten;
 • b. de wijze van afdoening van klachten;
 • c. de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1. Inwoners van de gemeente Stadskanaal worden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden bij het CJGV en rechtstreeks bij het DMG.
 • 2. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers van het CJGV en bij het DMG zelf.
 • 3. Klager wordt door de medewerkers van het CJGV doorgeleid naar het DMG.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking acht dagen na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening inrichting Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Stadskanaal 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2010.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven