Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening inzake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal » 05-06-2014

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening inzake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 05-06-2014.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening inzake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal
Citeertitel Verordening inzake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-06-2014 art. 3 19-05-2014
Gemeenteblad, nr. 29362, 28-05-2014 externe site
R 7023
29-09-2003 nieuwe regeling 29-09-2003
Geen
R 6155

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het presidium van 19 september 2003, nr. R 6155;

gelet op paragraaf 2 van de Gemeentewet externe site en de artikelen 43 en 44 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad;

besluit:

vast te stellen de Verordening inzake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal, inhoudende:

Artikel 1 Taak

Er is een rekeningcommissie. Aan deze commissie is opgedragen:

 • 1. Het onderzoek van de ontwerprekening en verantwoording met alle daarbijbehorende stukken die door de gemeenteraad dienen te worden vastgesteld, teneinde aan de raad daaromtrent te adviseren.
 • 2. De gemeenteraad van advies te dienen ten aanzien van het doen laten uitvoeren van nader onderzoek.

Artikel 2 Bevoegdheden

 • 1. De gemeenteraad kan inzake artikel 1, lid 2 genoemde onderzoeken bepalen wat aan een onderzoek wordt onderworpen, wanneer deze onderzoeken moeten plaatsvinden en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.
 • 2. De commissie kan de gemeenteraad daarbij van advies dienen, haar door de gemeenteraad gevraagd.
 • 3. De commissie is bevoegd de gemeenteraad ook ongevraagd van advies te dienen omtrent onderwerpen tot haar taak behorende.
 • 4. De commissie doet daartoe een voorselectie en een voorstel aan de gemeenteraad hetwelk het volgende inhoudt:
  • a. Het inventariseren, bespreken en selecteren van onderwerpen voor een onderzoek.
  • b. Het maken van een beargumenteerde keuze uit de geselecteerde onderwerpen.
  • c. Het opstellen van een Plan van Aanpak.
 • 5. Het college adviseert naar eigen behoefte de gemeenteraad inzake voorstellen, zoals bedoeld in artikel 2, lid 4.
 • 6. De gemeenteraad bepaalt zelf het tijdstip waarop tot een onderzoek wordt overgegaan.
 • 7. De commissie is bevoegd zich te laten ondersteunen door deskundigen.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. Namens elke fractie, die vertegenwoordigd is in de raad, heeft een lid zitting in de commissie.
 • 2. Op het eerste lid zijn de leden 2, 3 en 4 van artikel 63a van het Reglement van Orde van toepassing.
 • 3. De leden van de commissie worden door de raad benoemd. Benoeming geschiedt op voordracht van de onderscheiden raadsfracties.
 • 4. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
 • 5. Leden van het college zijn uitgesloten van lidmaatschap.
 • 6. Voor wat betreft zitting door leden, plaatsvervanging, zittingsduur en ambtelijke ondersteuning, wordt op een wijze voorzien analoog aan de bepalingen hieromtrent uit de Verordening inzake de commissie van overleg en de Verordening op de ambtelijke ondersteuning.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1. Voor wat betreft de overige aspecten van de werkwijze van de commissie, zoals zittingsduur, bijeenroeping vergadering, openbaarheid van vergadering, secretariaat, adviseurs, tijd van vergaderen/voorbereiding, orde der vergadering en uitleg reglement, zijn de bepalingen uit de Verordening raadscommissies en het Reglement van Orde voor de raad van overeenkomstige toepassing.
 • 2. De rekeningcommissie wordt ondersteund door de raadsgriffie.

Artikel 5 Besluiten

 • 1. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten ligt bij de raad. De rekeningcommissie is enkel en alleen een adviesorgaan voor de raad.
 • 2. Om binnen de commissie te komen tot advies, functioneert de commissie op basis van een meerderheid van stemmen binnen de commissie. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 6 Rapportage

 • 1. Haar bevindingen bij de uitoefening van de in artikel 1 bedoelde taak, legt de commissie vast in een ontwerprapport. Zij trekt daarbij nog geen conclusies.
 • 2. De commissie legt het ontwerprapport voor aan het college en stelt genoemd college in de gelegenheid daarop binnen een nader door de commissie te bepalen termijn schriftelijk te reageren.
 • 3. Na ontvangst van de reactie van het college, respectievelijk het uitblijven daarvan binnen de in lid 2 genoemde termijn, legt de commissie haar bevindingen vast in een eindrapport, waarin zij tevens conclusies en, zo zij daartoe aanleiding ziet, aanbevelingen opneemt. De commissie legt dit eindrapport voor aan de raad en voegt daarbij een ontwerpbesluit, waarin zij de naar haar oordeel door de raad te nemen beslissing(en) verwoordt.

Artikel 7 Slotbepaling

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van de verordening, respectievelijk het reglement, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel Verordening inzake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal.

Artikel 9 In werking treden

Deze verordening treedt in werking op de dag dat deze verordening is vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2003.

De raad

de griffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven