Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Stadskanaal 2018 » 01-05-2018

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Stadskanaal 2018

Deze regeling is aanhangig en nog niet van kracht.
De geplande datum van inwerkingtreding is 01-05-2018.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Stadskanaal 2018
Citeertitel Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Stadskanaal 2018
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Participatiewet, art. 8a externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-05-2018 aanhangig 23-04-2018
-
Z-17-037910/D/18/108538

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 april 2018, nr. Z-17-037910/D/18/108538;

besluit:

gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet externe site;

gezien het advies van de Participatieraad;

vast te stellen de navolgende: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Stadskanaal 2018.

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • 1. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.
  • 2. Voor zover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis van de Participatiewet externe site, de Algemene wet bestuursrecht externe site of de Gemeentewet externe site.

Artikel 2. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

  • 1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.
  • 2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

Artikel 3. Vaststelling loonwaarde

Het college gebruikt de in de bijlage 1 omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

Artikel 4. Onvoorzien en nadere regels

  • 1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.
  • 2. Het college kan nadere regels stellen over de uitvoering van deze verordening.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2018.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Stadskanaal 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2018.

De raad

de heer K. Willems de heer G. Borgesius

raadsgriffier plv. voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven