Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.3 externe site
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.4 externe site
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.5 externe site
 4. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.6 externe site
 5. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.7 externe site
 6. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.3.6 externe site
 7. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.6.6 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2020 artt. 1, 12 en 12b 25-11-2019
Gemeenteblad, nr. 289228, 29-11-2019 externe site
nr. Z-19-058926/D/19/157473
01-03-2019 01-01-2019 artt. 12a, 12b 25-02-2019
Gemeenteblad, nr. 48110, 28-02-2019 externe site
Z-18-050087
02-06-2018 01-01-2018 Art. 12b 28-05-2018
Gemeenteblad, nr. 116005, 01-06-2018 externe site
Z-18-041822/D/18/111430
17-02-2018 Artt. 12b, 18 29-01-2018
Gemeenteblad, nr. 27711, 09-02-2018 externe site
Z-17-016889/D/17/099808
10-03-2017 artt. 12, 12a, 12b en 25a 27-02-2017
Gemeenteblad, nr. 34136, 03-03-2017 externe site
R 7214
01-01-2015 nieuwe regeling 15-12-2014
Gemeenteblad, nr. 77145, 24-12-2014 externe site
R 7065

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 2014, nr. R 7065;

gelet op de artikelen 2.1.3 externe site, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid externe site, 2.1.5, eerste lid externe site, 2.1.6 externe site, 2.1.7 externe site, 2.3.6, vierde lid externe site, en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 externe site;

gezien het advies van de Participatieraad gemeente Stadskanaal;

overwegende:

 • - dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven;
 • - dat van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan; dat burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
 • - dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet externe site met betrekking tot de ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, en
 • - dat het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving;

besluit:

vast te stellen de "Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015".

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- algemeen gebruikelijke voorziening:
voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen met een beperking en die algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare producten;
- andere voorziening:
voorziening anders dan in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 externe site;
- bijdrage:
bijdrage als bedoeld in artikel 2.1.4 externe site en 2.1.4a van de wet externe site;
- gesprek:
gesprek in het kader van het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet externe site;
- hulpvraag:
behoefte aan maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet externe site;
- melding:
melding aan het college als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet externe site;
- PGB:
Persoonsgebonden Budget als bedoeld in artikel 1.1.1 van de wet externe site;
- wet:
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 externe site.

Artikel 2. Melding hulpvraag

 • 1. Een hulpvraag kan door of namens een cliënt bij het college worden gemeld.
 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk.
 • 3. In spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet externe site treft het college na de melding onverwijld een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Artikel 3. Cliëntondersteuning

 • 1. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op kostenloze cliëntondersteuning, waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is.
 • 2. Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet externe site, op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning.

Artikel 4. Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan

 • 1. Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet externe site, van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de cliënt en zijn situatie en maakt zo spoedig mogelijk met hem een afspraak voor een gesprek.
 • 2. Voor het gesprek verschaft de cliënt het college alle overige gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. De cliënt verstrekt in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage.
 • 3. Als de cliënt genoegzaam bekend is bij de gemeente, kan het college in overeenstemming met de cliënt afzien van een vooronderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid.
 • 4. Het college brengt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid om een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 2.3.2, tweede lid, van de wet externe site op te stellen en stelt hem gedurende zeven dagen na de melding in de gelegenheid het plan te overhandigen.

Artikel 5. Gesprek

 • 1. Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en degene door of namens wie de melding is gedaan, dan wel diens vertegenwoordiger en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers en desgewenst familie, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig:
  • a. de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt;
  • b. het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning;
  • c. de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp of algemeen gebruikelijke voorzieningen zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te handhaven of te verbeteren, of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;
  • d. de mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociaal netwerk te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;
  • e. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;
  • f. de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening, zoals opgenomen in het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet externe site, of door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie, of de mogelijkheden om met gebruikmaking van een algemene voorziening te voorzien in zijn behoefte aan beschermd wonen of opvang;
  • g. de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet externe site en partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid of zijn participatie of aan beschermd wonen of opvang;
  • h. de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te verstrekken;
  • i. welke bijdragen in de kosten de cliënt met toepassing van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.4 van de wet externe site verschuldigd zal zijn, en
  • j. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een PGB, waarbij de cliënt in begrijpelijke bewoordingen wordt ingelicht over de gevolgen van die keuze.
 • 2. Als de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 4, vierde lid, aan het college heeft overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek, bedoeld in het eerste lid.
 • 3. Het college informeert de cliënt over de gang van zaken bij het gesprek, diens rechten en plichten en de vervolgprocedure en vraagt de cliënt toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken.
 • 4. Als de hulpvraag genoegzaam bekend is, kan het college onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.2 van de wet externe site, in overleg met de cliënt afzien van een gesprek.

Artikel 6. Verslag

 • 1. Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek.
 • 2. Binnen vijf werkdagen na het gesprek verstrekt het college aan de cliënt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek.
 • 3. De cliënt tekent het verslag voor gezien of akkoord en zorgt ervoor dat een getekend exemplaar binnen vijf werkdagen wordt geretourneerd aan de contactpersoon waarmee hij het gesprek heeft gevoerd.
 • 4. Als de cliënt tekent voor gezien, kan hij daarbij tevens aangeven wat de reden is waarom hij niet akkoord is.
 • 5. Als de cliënt van mening is dat hij in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, kan hij dit aangeven op het door hem ondertekende verslag.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. Een cliënt of zijn gemachtigde of vertegenwoordiger kan een aanvraag om een maatwerkvoorziening schriftelijk indienen bij het college. Een aanvraag wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.
 • 2. Het college kan een ondertekend verslag van het gesprek aanmerken als aanvraag als de cliënt dat op het verslag heeft aangegeven.

Artikel 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening

 • 1. Het college neemt het verslag als uitgangspunt voor de beoordeling van een aanvraag om een maatwerkvoorziening.
 • 2. Een cliënt komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening:
  • a. ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt ondervindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven, of
  • b. ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in de samenleving van de cliënt met psychische of psychosociale problemen en de cliënt die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, voor zover de cliënt deze problemen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 5 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de cliënt aan beschermd wonen of opvang en aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld zo zich snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
 • 3. Ten aanzien van een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid en participatie geldt dat een cliënt alleen voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt als de noodzaak tot ondersteuning:
  • a. voor de cliënt redelijkerwijs niet vermijdbaar is, en
  • b. voorzienbaar was, maar van de cliënt redelijkerwijs niet verwacht kon worden maatregelen te hebben getroffen die de hulpvraag overbodig had gemaakt.
 • 4. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het college verstrekte voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte voorziening technisch is afgeschreven,
  • a. tenzij de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de cliënt zijn toe te rekenen;
  • b. tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten, of
  • c. als de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke ondersteuning.
 • 5. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate voorziening.

Artikel 9. Advisering

Het college kan een door hem daartoe aangewezen adviesinstantie om advies vragen als het dit van belang acht voor de beoordeling van de aanvraag om een maatwerkvoorziening.

Artikel 10. Inhoud beschikking

 • 1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt in ieder geval aangegeven of deze als voorziening in natura of als PGB wordt verstrekt.
 • 2. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in natura wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd:
  • a. welke de te verstrekken voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is;
  • b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is;
  • c. hoe de voorziening wordt verstrekt, en indien van toepassing
  • d. welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn.
 • 3. Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een PGB wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd:
  • a. voor welk resultaat het PGB gebruikt moet worden;
  • b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het PGB;
  • c. wat de hoogte van het PGB is en hoe hiertoe is gekomen;
  • d. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het PGB is bedoeld, en
  • e. de wijze van verantwoording van de besteding van het PGB.
 • 4. Als sprake is van een te betalen bijdrage, wordt de cliënt daarover in de beschikking geïnformeerd.

Artikel 11. Regels voor PGB

 • 1. Het college verstrekt een PGB in overeenstemming met artikel 2.3.6 van de wet externe site.
 • 2. Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de wet externe site verstrekt het college geen PGB voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en niet meer is na te gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk was.
 • 3. Het college bepaalt bij nadere regels op welke wijze de hoogte van een PGB wordt vastgesteld.

Artikel 12. Regels voor bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen

 • 1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd:
  • a. voor het gebruik van een algemene voorziening, niet zijnde cliëntondersteuning, en,
  • b. voor een maatwerkvoorziening dan wel PGB, zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruikmaakt of gedurende de periode waarvoor het PGB wordt verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.
 • 2. De kostprijs van een maatwerkvoorziening en PGB wordt bepaald:
  • a. door een aanbesteding;
  • b. na een consultatie in de markt, of
  • c. in overleg met de aanbieder.
 • 3. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4b, tweede lid van de wet externe site, worden de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of PGB door het CAK vastgesteld en geïnd.
 • 4. Als de bijdrage voor een maatwerkvoorziening of PGB ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is verschuldigd, is de bijdrage verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek externe site gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.
 • 5. Voor het recht op het gebruik van een pas voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (RegioTaxiPlus) wordt de pashouder geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

Artikel 12a Korting op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning

[ vervallen ]

Artikel 12b Korting op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning

 • 1. De kostprijs van de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning bedraagt € 25,20 per uur. De hoogte van de korting voor iedere cliënt van de doelgroep in het tweede lid bedraagt € 23,03 per uur. Inwoners die tot de doelgroep behoren, kunnen in aanmerking komen voor een korting, voor maximaal 105 uur op jaarbasis, op de kostprijs van de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning. De eigen bijdrage voor een zorgperiode van één maand voor cliënten binnen deze doelgroep bedraagt, onverminderd artikel 2.1.4a, vierde lid van de wet externe site, € 19,00. Inwoners betalen naar rato als blijkt dat niet alle uren zijn afgenomen.
 • 2. Inwoners die tot de doelgroep behoren, kunnen in aanmerking komen voor een korting, voor maximaal 105 uur op jaarbasis, op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning.
 • 3. Een inwoner behoort tot de doelgroep wanneer hij:
  • - inwoner is van de gemeente Stadskanaal;
  • - beperkingen ondervindt in het uitvoeren van huishoudelijke taken;
  • - niet of onvoldoende in staat is met eigen kracht of hulp uit zijn sociale netwerk zijn huis schoon en leefbaar te houden;
  • - in staat is om uit te leggen wat er moet gebeuren;
  • - geen aanspraak kan maken op een wettelijk voorliggende voorziening.
 • 4. [ vervallen ]
 • 5. [ vervallen ]
 • 6. [ vervallen ]
 • 7. [ vervallen ]
 • 8. [ vervallen ]
 • 9. Wanneer uit onderzoek blijkt, dat de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning geen passende bijdrage is, dan kan de inwoner in aanmerking gebracht worden voor een maatwerkvoorziening.

Artikel 13. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning

 • 1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door:
  • a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt;
  • b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg;
  • c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele standaard;
  • d. te voldoen aan de governance code van hun sector;
  • e. te voorzien in een actief kwaliteitsbeleid, en
  • f. de ondersteuning tot stand te brengen in overleg met cliënten zowel op individueel als collectief niveau.
 • 2. Het college kan bij nadere regels bepalen welke verdere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen.
 • 3. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van deze eisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, en het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen.

Artikel 14. Meldingsregeling calamiteiten en geweld

 • 1. Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en geweldsincidenten bij de verstrekking van een voorziening door een aanbieder en wijst een toezichthoudend ambtenaar aan.
 • 2. Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening onverwijld aan de toezichthoudend ambtenaar.
 • 3. De toezichthoudend ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1, van de wet externe site, doet onderzoek naar de calamiteiten en geweldsincidenten en adviseert het college over het voorkomen van verdere calamiteiten en het bestrijden van geweld.
 • 4. Het college kan bij nadere regels bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening.

Artikel 15. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering

 • 1. Onverminderd artikel 2.3.8 van de wet externe site doet een cliënt aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 externe site of 2.3.6 van de wet externe site.
 • 2. Onverminderd artikel 2.3.10 van de wet externe site kan het college een beslissing als bedoeld in artikel 2.3.5 externe site of 2.3.6 van de wet externe site herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat:
  • a. de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
  • b. de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening of het PGB is aangewezen;
  • c. de maatwerkvoorziening of het PGB niet meer toereikend is te achten;
  • d. de cliënt niet voldoet aan de aan de maatwerkvoorziening of het PGB verbonden voorwaarden, of
  • e. de cliënt de maatwerkvoorziening of het PGB niet of voor een ander doel gebruikt.
 • 3. Een beslissing tot verlening van een PGB kan worden ingetrokken als blijkt dat het PGB binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
 • 4. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken en de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk heeft plaatsgevonden, kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten PGB.
 • 5. Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening worden teruggevorderd.
 • 6. Ingeval het recht op een in bruikleen verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening worden teruggevorderd.
 • 7. Het college onderzoekt uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet steekproefsgewijs, de bestedingen van PGB’s.

Artikel 16. Jaarlijkse waardering mantelzorgers

Het college bepaalt bij nadere regels waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat.

Artikel 17. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen

Het college kan bij nadere regels bepalen in welke gevallen en in welke mate een tegemoetkoming kan worden verstrekt.

Artikel 18. Verhouding prijs en kwaliteit levering voorziening door derden

 • 1. Ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een dienst door een derde als bedoeld in artikel 2.6.4 van de wet externe site en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de dienst, stelt het college vast:
  • a. een vaste prijs, die geldt voor een inschrijving als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 externe site en het aangaan van een overeenkomst met een derde; of
  • b. een reële prijs die geldt als ondergrens voor:
   • 1. een inschrijving en het aangaan van een overeenkomst met de derde, en
   • 2. de vaste prijs, bedoeld in onderdeel a.
 • 2. Het college stelt de prijzen, bedoeld in het eerste lid, vast:
 • 3. Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs op de volgende kostprijselementen:
  • a. de kosten van de beroepskracht;
  • b. redelijke overheadkosten;
  • c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing werkoverleg;
  • d. reis- en opleidingskosten;
  • f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen.
 • 4. Het college kan het eerste lid, onderdeel b, buiten beschouwing laten indien bij de inschrijving aan de derde eis wordt gesteld een reële prijs voor de dienst te hanteren die gebaseerd is op hetgeen gesteld is in het tweede en derde lid. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.
 • 5. Het college bepaalt met welke derde als bedoeld in het eerste lid hij een overeenkomst aangaat.

Artikel 19. Klachtregeling

 • 1. Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien van alle voorzieningen.
 • 2. Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de klachtregelingen van aanbieders door periodieke overleggen met de aanbieders, en een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.
 • 3. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de klachtafhandeling.

Artikel 20. Cliëntenparticipatie

 • 1. Het college stelt ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning te doen, vroegtijdig gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende maatschappelijke ondersteuning, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.
 • 2. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Artikel 21. Herindicatie

 • 1. Het college is bevoegd te besluiten tot herindicatie.
 • 2. De belanghebbende is verplicht aan het college of aan de door het college aangewezen adviesinstantie die gegevens te (laten) verstrekken die nodig zijn voor herindicatie.

Artikel 22. Evaluatie

Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per twee jaar geëvalueerd. Het college zendt hiertoe telkens twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk.

Artikel 23. Onvoorziene omstandigheden en Hardheidsclausule

 • 1. In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffend, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.
 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van de bepalingen van deze verordening indien de toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 24. Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen over de uitvoering van deze verordening.

Artikel 25. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

Artikel 25a Overgangsbepaling Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning

 • 1. Een cliënt behoudt recht op een lopende korting op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning tot 1 januari 2018.
 • 2. Vanaf 1 januari 2018 ontvangt iedere cliënt die behoort tot de doelgroep, zoals beschreven in artikel 12b, derde lid, een korting, zoals genoemd in artikel 12b, zesde lid.
 • 3. Wanneer uit onderzoek blijkt, dat het inkomen hoger is dan 120% maar niet hoger is dan 160% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, geldt vanaf 1 januari 2018 een korting, zoals genoemd in artikel 12b, vijfde lid.
 • 4. Wanneer uit onderzoek blijkt, dat het inkomen lager is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, geldt vanaf 1 januari 2018 een korting, zoals genoemd in artikel 12b, vierde lid.
 • 5. Indien een cliënt niet tijdig is ingelicht of het onderzoek niet is afgerond voor 1 oktober 2017, behoudt de cliënt gedurende drie maanden na 1 januari 2018 een korting, zoals bedoeld in artikel 12a.

Artikel 26. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2014.

De raad

mevrouw A.M. Sijperda mevrouw B.A.H. Galama

wnd. raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven