Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening marktgeld Stadskanaal 2017 » 01-01-2017

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening marktgeld Stadskanaal 2017

Versie geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2018.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2017.
Citeertitel Verordening marktgeld Stadskanaal 2017
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening marktgeld Stadskanaal 2016.

Deze verordening is vervangen door de Verordening marktgeld Stadskanaal 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 229 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2018 intrekking 18-12-2017
Gemeenteblad, nr. 227228, 21-12-2017 externe site
Z-17-036608/D/17/098328
01-01-2017 nieuwe regeling 19-12-2016
Gemeenteblad, nr. 182344, 23-12-2016 externe site
R 7202

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2016, nr. R 7202;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet externe site;

besluit:

vast te stellen de
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

markten:
de wekelijkse markten, die in deze gemeente worden gehouden;
meter:
een strekkende meter (markt Musselkanaal) of een vierkante meter (markt Stadskanaal);
standwerker:
marktkoopman, die op een bijzondere manier de markthandel uitoefent en slechts incidenteel de markt bezoekt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op één van de markten in deze gemeente.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, die een in artikel 2 bedoelde standplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1. Als maatstaf van heffing geldt voor de markt in Stadskanaal de oppervlakte van de standplaats, uitgedrukt in vierkante meters. Een gedeelte van een vierkante meter wordt naar boven afgerond op een hele vierkante meter.
 • 2. Als maatstaf van heffing geldt voor de markt in Musselkanaal de frontbreedte van de standplaats, uitgedrukt in meters. Een gedeelte van een meter wordt naar boven afgerond op een hele meter.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. Het recht bedraagt per dag of gedeelte daarvan voor handelaren en standwerkers op de markt in Stadskanaal € 0,50 per vierkante meter.
 • 2. Het recht bedraagt per halve dag of gedeelte daarvan voor handelaren en standwerkers op de markt in Musselkanaal € 1,92 per meter.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak valt samen met een kalenderkwartaal.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

 • 1. De belastingschuld ontstaat bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.
 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, of de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak uitbreidt, is het recht respectievelijk het hogere recht door de uitbreiding van de belastingplicht, verschuldigd voor zoveel dertiende gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de uitbreiding van de belastingplicht, nog marktdagen in dat belastingtijdvak overblijven.
 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, of de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak vermindert, kan aanspraak op ontheffing worden gemaakt over zoveel dertiende gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, respectievelijk de vermindering van de belastingplicht, nog marktdagen in dat belastingtijdvak overblijven.

Artikel 8 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1. Het recht voor een handelaar, geen standwerker zijnde, moet over een kalenderkwartaal vooruitbetaald worden binnen twee weken na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
 • 2. Het recht voor een standwerker moet betaald worden op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening marktgeld Stadskanaal 2016" van 14 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.
 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
 • 3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgeld Stadskanaal 2017".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2016.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven