Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stadskanaal » 07-03-2004

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 07-03-2004.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Stadskanaal
Citeertitel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 213a externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
07-03-2004 nieuwe regeling 23-02-2004
Geen
R 6199

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet externe site;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 2004, nr. R 6199;

besluit:

vast te stellen:

de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Stadskanaal.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. doelmatigheid:
het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;
b. doeltreffendheid:
de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1. Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van de bedrijfsprocessen van de gemeente. Ieder bedrijfsproces wordt minimaal eens in de vier jaar aan een dergelijke toets onderworpen.
 • 2. Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van één programma of paragraaf. Afwijkingen worden immers al op grond van artikel 7 van de Financiële Verordening tussentijds gerapporteerd.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt ieder jaar uiterlijk op 1 juli een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.
 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:
  • a. het object van het onderzoek;
  • b. de reikwijdte van het onderzoek;
  • c. de onderzoeksmethode;
  • d. de doorlooptijd van het onderzoek;
  • e. de wijze van uitvoering.
 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat ten minste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.
 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek, stelt het college, indien nodig, een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 maart 2004.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stadskanaal".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 februari 2004.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven