Afdrukvoorbeeld van deze regeling

Voorkeuren

Verordening op de bekendmaking en kennisgeving Stadskanaal 2014

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2014.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Stadskanaal 2014
Citeertitel Verordening op de bekendmaking en kennisgeving Stadskanaal 2014
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149 externe site
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2014 nieuwe regeling 16-12-2013
De Kanaalstreek, 24-12-2013
R 6993

nieuwe pagina (dit wordt niet afgedrukt)

Verordening op de bekendmaking en kennisgeving Stadskanaal 2014

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2014.

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2013, nr. R 6993;

gelet op de artikelen 139 en 149 van de Gemeentewet en 2:14, tweede lid en 3:12, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de "Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Stadskanaal 2014".

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. burgemeester:
de burgemeester van de gemeente Stadskanaal;
b. college:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;
c. elektronisch gemeenteblad:
gemeenteblad dat elektronisch wordt uitgegeven en dat voldoet aan de hiervoor geldende regelgeving op grond van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Artikel 2 Elektronisch gemeenteblad

1. De gemeente Stadskanaal geeft een gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven en is te vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl.

2. Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de aanleiding bestaat.

Artikel 3 Bekendmaking

 • 1. Besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht worden bekendgemaakt in een door het college uitgegeven elektronisch gemeenteblad, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.
 • 2. Besluiten als bedoeld in het eerste lid worden integraal opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.
 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.
 • 4. Het eerste lid geldt niet voor de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften.

Artikel 4 Kennisgeving

De kennisgeving van - de terinzagelegging van - een aanvraag, een (ontwerp)besluit of enig ander document waarvan bij wettelijk voorschrift is bepaald dat deze geschiedt in een van overheidswege uitgegeven blad dan wel op andere geschikte wijze, heeft plaats in het elektronisch gemeenteblad, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

 • 1. Het college of, als de bekendmaking of kennisgeving door of vanwege de burgemeester plaatsheeft, de burgemeester, kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat een besluit als bedoeld in artikel 3 op een andere geschikte wijze wordt bekendgemaakt.
 • 2. In afwijking van artikel 4 kan een kennisgeving in bijzondere omstandigheden worden geplaatst in een huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze worden verzonden.

Artikel 6 Afschriften

 • 1. Een elektronisch afschrift van het gemeenteblad wordt geplaatst op www.stadskanaal.nl.
 • 2. Dit afschrift blijft gedurende de tijd dat het feitelijk betekenis heeft en ten hoogste een halfjaar beschikbaar.
 • 3. Aan eenieder wordt op zijn verzoek een papieren afschrift van het gemeenteblad verstrekt tegen ten hoogste de kosten van het maken van een zodanig afschrift.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:" Verordening op de bekendmaking en kennisgeving Stadskanaal 2014".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2013.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Terug naar boven Terug naar boven