Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie » 18-02-2020

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 18-02-2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening op de rekenkamercommissie
Citeertitel Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 81a externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Reglement van orde Rekenkamercommissie Gemeente Stadskanaal (miv. 11-06-2009)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-02-2020 art. 6 03-02-2020
Gemeenteblad, nr. 32908, 10-02-2020 externe site
UIT-20025418
26-04-2019 Art. 6 15-04-2019
Gemeenteblad, nr. 93884, 18-04-2019 externe site
UIT-19024591
26-10-2018 artt. 2, 3, 4, 5, 6 en 11 15-10-2018
Gemeenteblad, nr. 221604, 18-10-2018 externe site
UIT-18024130
25-03-2010 11-03-2010 art. 6 08-03-2010
De Kanaalstreek, 17-03-2010
R 6752
12-02-2009 art. 6 26-01-2009
De Kanaalstreek, 04-02-2009
R 6644
08-05-2008 artikelen 2, 3 en 5 21-04-2008
De Kanaalstreek, 30-04-2008
R 6581
24-04-2006 01-01-2005 artikel 6 24-04-2006
Geen
R 6418
01-09-2004 nieuwe regeling 30-08-2004
Geen
R 6244

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het presidium van 20 augustus 2004, nr. R 6244;

besluit:

vast te stellen de "Verordening op de rekenkamercommissie".

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet:
Gemeentewet externe site;
b. commissie:
rekenkamercommissie;
c. voorzitter:
voorzitter van de rekenkamercommissie;
d. college:
college van burgemeester en wethouders;
e. rekenkamercommissie:
de rekenkamercommissie van de gemeente Stadskanaal.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1. Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.
 • 2. De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1. De raad benoemt de voorzitter en twee leden van de rekenkamercommissie uit personen, zijnde geen raadsleden, collegeleden, medewerkers van de gemeente Stadskanaal, opdrachtnemers voor de gemeente of daarbij werkzaam (geweest) en medewerkers en bestuursleden bij instellingen met een financiële band met de gemeente, tenzij dit langer dan zes jaar geleden is bij het aanvaarden van de functie binnen de rekenkamercommissie.
 • 2. De in het eerste lid bedoelde leden en voorzitter worden voor een periode van zes jaar aangewezen.
 • 3. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter, treedt het langstzittende externe lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste externe lid in jaren.
 • 4. Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de rekenkamercommissie, pleegt het fractievoorzittersoverleg namens de raad overleg met de rekenkamercommissie.

Artikel 4 Eed

Ten aanzien van de externe leden is artikel 81g Gemeentewet externe site van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1. De raad ontslaat de leden en de voorzitter of stelt hen op non-activiteit.
 • 2. Het lidmaatschap van een lid eindigt:
  • a. op eigen verzoek;
  • b. bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;
  • c. wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;
  • d. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.
 • 3. De leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen, wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de voorzitter en de externe leden van de rekenkamercommissie

 • 1. De vergoeding voor de werkzaamheden per bijgewoonde vergadering is voor de voorzitter gelijk aan driemaal en voor de leden van de rekenkamercommissie gelijk aan tweemaal het bedrag vastgesteld voor de van toepassing zijnde inwonersklasse bedoeld in artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers externe site.
 • 2. Indien de rekenkamercommissie onderzoek in eigen beheer uitvoert, ontvangen de leden die daartoe werkzaamheden verrichten op declaratiebasis een vergoeding van € 40 per uur.
 • 3. De in het vorige leden bedoelde vergoedingen komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris

 • 1. De raad benoemt de ambtelijk secretaris in overleg met de rekenkamercommissie.
 • 2. De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.
 • 3. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.
 • 4. De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 8 Reglement van Orde

De rekenkamercommissie stelt een Reglement van Orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.
 • 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.
 • 3. De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.
 • 2. De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.
 • 3. De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.
 • 4. De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.
 • 5. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur externe site, kan de rekenkamercommissie rapporten, die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan, als geheim aanmerken.
 • 6. De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.
 • 7. Voor de uitvoering van het onderzoek, kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.
 • 8. De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt verder wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.
 • 9. Na vaststelling door de rekenkamercommissie, worden het onderzoeksrapport, de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Budget

 • 1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget, uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.
 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget, worden de kosten gebracht van:
  • a. de vergoedingen aan de externe leden;
  • b. de ambtelijk secretaris;
  • c. interne onderzoeksmedewerkers;
  • d. externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;
  • e. eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.
 • 3. De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2004.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 augustus 2004.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven