Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening op de onderscheiding der gemeente Stadskanaal » 26-09-1988

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening op de onderscheiding der gemeente Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 26-09-1988.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding
Citeertitel Verordening op de onderscheiding der gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-09-1988 nieuwe regeling 26-09-1988
Geen
R 2874

De Raad der gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d. d. 5 augustus 1988, nr. R 2874;

gelet op artikel 168 der gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening tot regeling van de instellinq en het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding.

ALGEMEEN

Artikel 1.

Ingesteld wordt:
de gemeentepenning van Stadskanaal.

Artikel 2.

 • 1. De toekenning van de gemeentepenning als bedoeld in artikel 1 geschiedt bij besluit van Burgemeester en Wethouders, welke beslissing ter kennis van de Raad wordt gebracht.
 • 2. Alvorens een besluit te nemen tot het toekennen van de gemeentepenning, raadplegen Burgemeester en Wethouders de Commissie voor Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden uit de Raad.

Artikel 3.

 • 1. Van het toekennen van de gemeentepenning houden Burgemeester en Wethouders aantekening in een register, dat de naam: "Ereboek der gemeente Stadskanaal" draagt, onder vermelding van de omstandigheden, die tot het verlenen c.q. het toekennen van de onderscheiding hebben geleid.
 • 2. Burgemeester en Wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de onderscheiding aan de begiftigde wordt uitgereikt.

Artikel 4.

De gemeentepenning kan bij hoge uitzondering worden toegekend als blijk van waardering en/of erkentelijkheid aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen der gemeente Stadskanaal, danwel aan in de gemeente gevestigde rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of haar burgerij algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.

Artikel 5.

De gemeentepenning wordt in zilver geslagen en heeft een middellijn van vijftig millimeter.
Zij draagt aan de voorzijde het wapen der gemeente.
Aan de achterzijde bevindt zich de tekst: Gemeentepenning van Stadskanaal, waaraan toegevoegd de naam van de begiftigde en de datum van het besluit van Burgemeester en Wethouders, waarbij tot de toekenning werd besloten. Zij wordt als legpenning uitgevoerd en is van een passend kunststof étui voorzien.

Artikel 6.

 • 1. Bij de verlening van de gemeentepenning behoort een oorkonde, waarvan het model door Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld. Deze dient te vermelden de aard, de redenen en de datum van het besluit tot toekenning.
 • 2. Aan de gedecoreerde (niet zijnde een rechtspersoon) wordt (eenmalig) bij de verlening van de onder 1 bedoelde penning één exemplaar van het daarbij behorende draagteken verstrekt.

Artikel 7.

 • 1. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kunnen Burgemeester en Wethouders en gehoord de in artikel 2, lid 2 bedoelde Commissie de aan een begiftigde verleende onderscheiding intrekken.
 • 2. Aan de betrokkene wordt daarvan mededeling gedaan. Hij/zij is verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving de hem/haar verleende onderscheiding met bijbehorende oorkonde en eventueel het bijbehorende draagteken aan Burgemeester en Wethouders terug te zenden.

Artikel 8.

 • 1. Van elke toekenning van een gemeentepenning aan een natuurlijk persoon wordt aantekening gehouden door de afdeling Burgerzaken.
 • 2. Bij overlijden van een persoon aan wie een onderscheiding is toegekend wordt daarvan door de afdeling Burgerzaken kennis gegeven aan Burgemeester en Wethouders.
 • 3. De nabestaanden zijn gehouden de toegekende gemeentepenning plus het bijbehorende draagteken binnen 30 dagen na ontvangst van een daartoe ontvangen kennisgeving bij de Burgemeester in te leveren, van welke teruggave een ontvangstbewijs zal worden verstrekt.
 • 4. Op verzoek van de nabestaanden kunnen Burgemeester en Wethouders de nabestaanden schriftelijk toestaan dat zij de gemeentepenning mogen behouden, op voorwaarde dat de kosten van deze penning, berekend op basis van de dagprijs, aan de gemeente worden vergoed. Het draagteken is van deze regeling uitgezonderd.
 • 5. In geval van opheffing of ontbinding van het bedrijf c.q. de vereniging of instelling dient de onderscheiding te worden teruggegeven binnen 30 dagen nadat de opheffing of ontbinding is geschied.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 9.

In de gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet, beslissen Burgemeester en Wethouders, gehoord de in artikel 2, lid 2, bedoelde Commissie.

Artikel 10.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de onderscheiding der gemeente Stadskanaal".

Artikel 11.

Deze verordening treedt in werking met ingang van heden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 1988.

De Raad voornoemd,

De Secretaris, De Voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven