Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening rechtspositie raads en commissieleden Stadskanaal 2019 » 01-06-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Stadskanaal 2019

Deze regeling is in werking getreden op 01-06-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Stadskanaal 2019
Citeertitel Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Stadskanaal 2019
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 95 externe site
 2. Gemeentewet, art. 96 externe site
 3. Gemeentewet, art. 97 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-06-2019 01-01-2019 nieuwe regeling 27-05-2019
Gemeenteblad, nr. 133746, 31-05-2019 externe site
UIT-19024666

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 10 mei 2019, nr. /UIT-19024666;

gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid externe site, 96, eerste en tweede lid externe site, en 97 externe site, 98 externe site, 99 van de Gemeentewet externe site en de artikelen 3.1.9, eerste lid externe site, 3.3.2 externe site, 3.3.8 externe site, en 3.4.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers externe site;

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Stadskanaal 2019

Artikel 1. Definitiebepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. commissielid:
lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 82 externe site, 83 externe site en 84 van de Gemeentewet externe site, dat niet tevens raadslid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd.
b. griffier:
de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet externe site.
c. raadslid:
lid van de gemeenteraad.

Artikel 2. Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen buiten de gemeente

 • 1. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet externe site worden aan een raads- of commissielid vergoed:
  • a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;
  • b. bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt .
 • 2. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur, worden aan een raadslid of commissielid bij gebruik van eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed;
 • 3. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.
 • 4. Als een raadslid of commissielid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.
 • 5. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid of commissielid maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur worden ten laste van de gemeente vergoed.

Artikel 3. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

 • 1. Een raadslid wordt eenmaal per jaar een bedrag toegekend ter hoogte van het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand,, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers externe site, waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.
 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een plaats die is opengevallen als gevolg van tijdelijk ontslag van een raadslid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, op grond van artikel X12 van de Kieswet externe site.
 • 3. Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt in december uitbetaald.

Artikel 4. Informatie- en communicatievoorzieningen raads- en commissieleden

 • 1. Een raads- of commissielid tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers externe site.
 • 2. Een raads- of commissielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 5. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

Artikel 6. Betaling vaste vergoedingen

Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers externe site of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers externe site anders bepalen, vindt de betaling van de vergoeding van commissieleden, bedoeld in artikel 3.4.1 het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers externe site maandelijks plaats met inachtneming van een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Artikel 7. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1. Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers externe site of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers externe site anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:
  • a. betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur of
  • b. betaling vooruit uit eigen middelen.
 • 2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.
 • 3. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen drie maanden na factuurdatum of betaling door raads- of commissieleden ingediend bij de griffier.
 • 4. Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan raads- of commissieleden binnen zes weken na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

Artikel 8. Intrekking oude verordening

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin deze verordening wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Stadskanaal 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2019.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven