Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening rechtspositie wethouders raads en commissieleden Stadskanaal 2015 » 06-04-2018

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 06-04-2018 tot 26-10-2018.
Een nieuwe versie van deze regeling is in werking getreden op 26-10-2018.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015
Citeertitel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
26-10-2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 44 externe site
 2. Gemeentewet, artt. 95 externe site tot en met 99 externe site
 3. Rechtspositiebesluit wethouders externe site
 4. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-06-2019 01-01-2019 intrekking 27-05-2019
Gemeenteblad, nr. 133746, 31-05-2019 externe site
UIT-19024666
26-10-2018 Art. 10 15-10-2018
Gemeenteblad, nr. 221352, 18-10-2018 externe site
UIT-18024131
06-04-2018 Artikel 7 26-03-2018
Gemeenteblad, nr. 65140, 29-03-2018 externe site
nr. /UIT-18023771
02-12-2015 01-07-2014 nieuwe regeling 23-11-2015
Gemeenteblad, nr. 114398, 01-12-2015 externe site
R 7134

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 6 november 2015, nr. R 7134;

gelet op de artikelen 95 externe site, 96, eerste en tweede lid externe site en 97 externe site en 147 van de Gemeentewet externe site, de artikelen 22, eerste lid externe site, 23, eerste lid externe site, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders externe site, en de artikelen 4 externe site, 7a, vierde lid externe site, 13, tweede lid externe site, 14, eerste lid externe site en 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden externe site;

besluit:

vast te stellen de "Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015".

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- commissie:
commissie ingesteld op grond van de artikelen 82 externe site, 83 externe site of 84 van de Gemeentewet externe site;
- commissielid:
lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden externe site.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2 Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen

 • 1. Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden externe site.
 • 2. In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

Artikel 3 Reis- en verblijfkosten

 • 1. Aan raadsleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte reis- en verblijfkosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.
 • 2. Aan commissieleden worden de reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie vergoed.
 • 3. De vergoeding als bedoeld in het eerste en tweede lid is:
 • 4. De reiskosten worden voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed.
 • 5. In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.
 • 6. De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen

 • 1. Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest, ontvangt de vergoeding voor
  de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden externe site naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.
 • 2. De betaling van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 5 Buitenlandse excursie of reis

 • 1. De gemeenteraad kan een delegatie uit de gemeenteraad of een raadscommissie toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege de gemeente wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.
 • 2. De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 6 Scholing

De kosten van scholing van raads- of commissieleden als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden externe site, worden door de fracties voldaan uit de fractievergoeding bedoeld in artikel 10.

Artikel 7 Computer en internetverbinding

 • 1. Raads- of commissieleden aan wie een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.
 • 2. Als geen computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, wordt aan raadsleden op aanvraag voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een tegemoetkoming verleend voor:
  • a. aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of
  • b. gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software.
 • 3. De tegemoetkoming bedoeld in het vorige lid is gelijk aan de aanschafwaarde van een tabletcomputer en wordt eenmalig bij het aantreden van het raadslid verstrekt
  Als het lidmaatschap van de raad in een raadsperiode korter duurt dan 48 maanden, is het raadslid ter vergoeding van de restwaarde een bedrag gelijk aan 1/48e deel hiervan per maand dat het raadslidmaatschap korter dan 48 maanden heeft geduurd, aan de gemeente verschuldigd.
 • 4. De vergoeding voor de aanleg- en abonnementskosten voor een internetverbinding voor de computer bedoeld in dit artikel, bedraagt € 20,00 per maand.
 • 5. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de raadsgriffier en gaat vergezeld van de benodigde bewijsstukken.

Artikel 8 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 externe site wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet externe site aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden externe site.

Artikel 9 Fractieondersteuners

 • 1. Elke fractie in de raad heeft het recht om maximaal twee personen aan te wijzen, niet zijnde leden van de raad, ter ondersteuning van het werk van de fractie, hierna te noemen fractieondersteuners.
 • 2. Fractieondersteuners leggen in handen van de voorzitter van de raad de eed of belofte bedoeld in artikel 14 van de Gemeentewet externe site af.
 • 3. De in het tweede lid bedoelde fractieondersteuners hebben recht op dezelfde informatie als raadsleden en hebben toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad, behoudens indien de raad met gesloten deuren vergadert zoals bedoeld in artikel 23 van de Gemeentewet externe site.
 • 4. Fractieondersteuners ontvangen ten laste van de gemeente een vergoeding.
 • 5. Enkel dan bestaat recht op een vergoeding indien en zolang voldaan wordt aan de artikelen 11 externe site, 12 externe site, 13 externe site en 15 van de Gemeentewet externe site.
 • 6. De vergoeding wordt uitbetaald op basis van een door de fractievoorzitter ondertekende en aan de voorzitter van de raad gezonden verklaring. In deze verklaring wordt vermeld:
  • - met ingang van welke datum betrokkene fractieondersteuner is;
  • - de hoogte van de (bruto) aan de fractieondersteuner te verstrekken vergoeding.
 • 7. De vergoeding wordt maandelijks rechtstreeks aan de fractieondersteuner uitbetaald.
  Aan degene die gedurende een gedeelte van een kalenderjaar fractieondersteuner is geweest, wordt de vergoeding naar evenredigheid van dat aantal dagen uitbetaald.
 • 8. Het recht op deze vergoeding vervalt:
  • - met ingang van de datum, genoemd in een door de fractievoorzitter ondertekende en aan de voorzitter van de raad gezonden verklaring waarin wordt vermeld met ingang van welke datum de uitbetaling van de vergoeding dient te worden beëindigd;
  • - op de dag dat de leden van de raad wegens een raadsverkiezing aftreden.

Artikel 10 Fractievergoeding

 • 1. Iedere fractie in de raad heeft recht op een fractievergoeding.
 • 2. Met ingang van 1 januari 2011 bedraagt deze vergoeding € 6.250,00 per jaar.
 • 3. De vergoeding wordt vermeerderd met € 520,00 per jaar voor ieder raadslid in de fractie verminderd met één.
 • 4. Op de vergoeding wordt de in artikel 9 bedoelde (bruto) vergoeding voor een fractieondersteuner in mindering gebracht.
 • 5. De vergoeding mag uitsluitend worden aangewend voor kosten die de fractie maakt ten dienste van de uitoefening van het raadslidmaatschap door de leden van de fractie.
 • 6. De vergoeding mag in ieder geval niet worden aangewend voor:
  • - bestedingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;
  • - bestedingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;
  • - bestedingen die betaald dienen te worden uit vergoedingen waarop de leden van de fractie op grond van deze verordening recht hebben;
  • - (her)verkiezing van raadsleden;
  • - buitenlandse reizen.
 • 7. In het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, wordt de fractievergoeding naar evenredigheid uitbetaald.
 • 8. Ieder jaar voor 1 mei dient een financiële verantwoording over de besteding van de fractievergoeding te worden ingediend bij de voorzitter van de raad. Indien daaruit blijkt dat bestedingen gedaan zijn in strijd met dit artikel, dan wel de fractievergoeding geheel of gedeeltelijk niet is aangewend, dient terugbetaling plaats te vinden, met dien verstande dat ieder jaar maximaal 25% van de fractievergoeding mag worden gereserveerd tot in totaal gedurende meerdere jaren maximaal € 6.250,00.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

Artikel 11 Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1. Wethouders hebben recht op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders externe site.
 • 2. Er bestaat maximaal twee keer per dag recht op een enkele reis vergoeding woon-werkverkeer.
 • 3. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 12 Zakelijke reiskosten

 • 1. Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders externe site.
 • 2. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 13 Dienstauto

 • 1. Wethouders kunnen voor reizen ten behoeve van de gemeente gebruikmaken van een dienstauto zonder chauffeur. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan een door de gemeente ingehuurde auto.
 • 2. De dienstauto zonder chauffeur kan door de wethouders ook worden gebruikt voor reizen ten behoeve van nevenfuncties die de wethouders vervullen uit hoofde van het ambt.
 • 3. Als de wethouders gebruikmaken van een dienstauto, dan hebben zij voor die reizen geen recht op een tegemoetkoming voor de reiskosten.
 • 4. Als de wethouders voor reizen ten behoeve van in het tweede lid bedoelde nevenfuncties gebruikmaken van de dienstauto en daarvoor een vergoeding van reiskosten ontvangen, wordt die vergoeding in de gemeentelijke kas gestort.

Artikel 14 Buitenlandse dienstreis

 • 1. Als de wethouders in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maken, worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.
 • 2. Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 15 Computer en internetverbinding

 • 1. De wethouders aan wie een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.
 • 2. De hoogte van de tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen computer is voor een periode van maximaal drie jaar gelijk aan 30% van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software die aan de overige leden van het college van burgemeester en wethouders in bruikleen ter beschikking wordt gesteld.
 • 3. De wethouders die voor vergoeding van gebruik van de aanschaf van een computer in aanmerking willen komen, dienen daarvoor een aanvraag in vergezeld van de bewijsstukken van de aanschaf van de computer. Het maximaal vergoede bedrag voor de aanschaf van een computer is niet hoger dan de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software die aan de overige leden van het college van burgemeester en wethouders in bruikleen ter beschikking wordt gesteld.
 • 4. De vergoeding voor de aanleg- en abonnementskosten voor een internetverbinding voor een computer bedraagt € 20,00 per maand.
 • 5. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de gemeentesecretaris en gaat vergezeld van de benodigde bewijsstukken.

Artikel 16 Communicatieapparatuur

De wethouders aan wie communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 17 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

Artikel 18 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1. De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd, komen voor rekening van de gemeente.
 • 2. De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe bij het college een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente, als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.

Artikel 19 Fietsregeling

 • 1. De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling.
 • 2. Bij deelname aan de fietsregeling van de wethouder zijn de voorwaarden van toepassing, zoals deze gelden voor het gemeentelijk personeel.
 • 3. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet externe site bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 20 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 externe site wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet externe site aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders externe site.

Hoofdstuk IV De procedure van declaratie

Artikel 21 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders externe site, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden externe site, het Rechtspositiebesluit wethouders externe site of de Regeling rechtspositie wethouders externe site anders bepalen.

Artikel 22 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1. Raads- en commissieleden en wethouders dragen ten behoeve van het vergoeden van kosten zorg voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.
 • 2. Verantwoording van de vergoeding door het raadslid, het commissielid respectievelijk de wethouder vindt plaats door een door het college vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
 • 3. Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen in deze verordening.
 • 4. Het formulier wordt ter goedkeuring ingediend bij de raadsgriffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar.

Artikel 23 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1. De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier.
 • 2. Het formulier wordt binnen twee maanden na de betaling c.q. de datum van de gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend door het raads- of het commissielid respectievelijk de wethouder en ter goedkeuring ingediend bij de raadsgriffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar, onder bijvoeging van de bewijsstukken.

Hoofdstuk V Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 24 Intrekking oude regeling

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 25 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 26 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 november 2015.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg - Kooij

raadsgriffier plv. voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven