Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal » 01-07-1995

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 01-07-1995.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen
Citeertitel Verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. gemeentewet, art. 149 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Technische uitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 7 van de verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-07-1995 nieuwe regeling 26-06-1995
-
R 4795

De Raad der gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 juni 1995, nummer R 4795;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet externe site;

besluit:

vast te stellen:

de Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. openbare ruimte:
alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bossen, bruggen en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouw- en kunstwerken die daar onderdeel van uitmaken;
b. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direkt, hetzij indirekt met de grond is verbonden, hetzij direkt of indirekt steun vindt in of op de grond en bedoeld om ter plaatse te funktioneren;
c. gebouw:
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
d. complex:
een afgebakend samengesteld geheel van onroerende zaken (industriecomplex, ziekenhuiscomplex, complex van vakantiehuisjes enzovoort);
e. afgebakend terrein:
een terrein, waarop zich geen bouwwerken bevinden en dat afzonderlijk wordt gebruikt;
f. ligplaats:
een deel van het openbare water dat door Burgemeester en Wethouders is aangewezen voor het permanent afmeren van een woonschip of een woonark;
g. standplaats:
een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;
h. Burgemeester en Wethouders:
het College van Burgemeester en Wethouders;
i. nummer:
een nummer bestaande uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of een cijfercombinatie;
j. objekt:
een bouwwerk, gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats;
k. rechthebbende:
ieder, die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak, dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is met betrekking tot die zaak te handelen als in de verordening is voorgeschreven, zomede de beheerder;
l. uitvoeringsvoorschriften:
nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

HOOFDSTUK 2. HET BENOEMEN VAN OPENBARE RUIMTE EN HET NUMMEREN VAN BOUWWERKEN, GEBOUWEN, COMPLEXEN, AFGEBAKENDE TERREINEN EN VAN LIGPLAATSEN OF STANDPLAATSEN

Artikel 2

 • 1. De Raad verdeelt de gemeente in wijken en buurten en duidt deze aan met namen.
 • 2. De Raad kan de openbare ruimte en gemeentelijke bouwwerken benoemen.

Artikel 3

 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen aan een objekt of aan een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.
 • 2. Aan een objekt dat een nummer heeft gekregen, moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

Artikel 4

 • 1. De door de Raad aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.
 • 2. Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan delen van de openbare ruimte, aan de daaraan liggende gemeentelijke bouwwerken en aan ligplaatsen of standplaatsen namen of nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.
 • 3. Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan zijn onroerende zaak nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

HOOFDSTUK 3. PLAATSEN VAN NAAM- EN NUMMERBORDEN

Artikel 5

 • 1. Indien Burgemeester en Wethouders het nodig oordelen dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen, nummer-verzamelborden en verwijsaanduidingen aan een bouwwerk, een gebouw, een muur, paal, schuttlng of andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van Burgemeester en Wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.
 • 2. De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat naamborden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6

 • 1. Tenzij door Burgemeester en Wethouders anders is besloten, is de rechthebbende van een objekt verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, aan te brengen op een wijze zoals in artikel 7 is bepaald.
 • 2. De rechthebbende is verplicht het in het eerste lid genoemde nummer binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van Burgemeester en Wethouders aan te brengen.
 • 3. Indien een objekt nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na de voltooiing aangebracht.
 • 4. Burgemeester en Wethouders kunnen de in het tweede en derde lid genoemde termijn verlengen.

HOOFDSTUK 4. UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 7

Burgemeester en Wethouders stellen nadere technische uitvoeringsvoorschriften vast voor de wijze van nummeren en voor het aanbrengen van nummerborden.

HOOFDSTUK 5. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Strafbepaling

Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in de artikelen 5 en 6, eerste en tweede lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 juli 1995.

Artikel 10 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objekten.

Artikel 11 Overgangsbepaling

 • 1. Namen en nummers, die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan objekten zijn toegekend, blijven na het inwerking treden van deze verordening bestaan.
 • 2. Burgemeester en Wethouders kunnen in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 1995.

De Raad voornoemd,

De Secretaris, De Voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven