Afdrukvoorbeeld van deze regeling

Voorkeuren

Verordening studietoeslag gemeente Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening studietoeslag gemeente Stadskanaal
Citeertitel Verordening studietoeslag gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

In deze verordening wordt de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Participatiewet, art. 8 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2015 nieuwe regeling 17-11-2014
Gemeenteblad, nr. 70510, 03-12-2014 externe site
R 7056, nr. 13e

nieuwe pagina (dit wordt niet afgedrukt)

Verordening studietoeslag gemeente Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2015.

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2014, nr. R 7056;

gelet op artikel 8, eerste lid, onder c van de Participatiewet;

gezien het advies van de Participatieraad;

overwegende dat het noodzakelijk is op grond van artikel 8, eerste lid, onder c van de Participatiewet regels te stellen over het verlenen van de individuele studietoeslag;

besluit:

vast te stellen de "Verordening studietoeslag Stadskanaal 2015".

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  a. studietoeslag:
  individuele studietoeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet;
  b. wet:
  Participatiewet.
 • 2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Hoofdstuk 2 Studietoeslag

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek om een studietoeslag wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Periode

 • 1. Een persoon kan eenmaal binnen een periode van twaalf maanden in aanmerking komen voor een studietoeslag.
 • 2. De studietoeslag wordt toegekend voor een periode van twaalf maanden of, indien de duur van de opleiding korter is, voor de periode dat belanghebbende de opleiding volgt.

Artikel 4 Hoogte

De studietoeslag bedraagt € 100,00 per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex voor het Centraal Bureau van de Statistiek. De bedragen worden afgerond op hele euro's.

Artikel 5 Betaling

De studietoeslag wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Intrekken oude verordening

De Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening studietoeslag gemeente Stadskanaal.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2014.

De raad

mevrouw A.M. Sijperda mevrouw B.A.H. Galama

wnd. raadsgriffier voorzitter

Terug naar boven Terug naar boven