Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening tot toekenning van presentiegeld aan leden van stembureaus » 26-01-2006

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening tot toekenning van presentiegeld aan leden van stembureaus

Deze regeling is in werking getreden op 26-01-2006.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening tot toekenning van presentiegeld aan leden van stembureaus
Citeertitel Verordening tot toekenning van presentiegeld aan leden van stembureaus
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Kieswet, art. E 3 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-01-2006 01-01-2006 nieuwe regeling 19-12-2005
De Kanaalstreek, 18-01-2006
R 6377

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2005, nr. R 6377;

gelet op artikel E 3 van de Kieswet externe site;

besluit:

vast te stellen de Verordening tot toekenning van presentiegeld aan leden van stembureaus.

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Minimumloon:
het op de verkiezingsdag laatstelijk door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid vastgestelde bruto minimum uurloon voor volwassenen;
Lid of leden:
de als zodanig tot voorzitter, lid (leden) van een stembureau benoemde(n), die op de dag van de verkiezing zitting heeft (hebben) gehad in een stembureau.

Artikel 2

Aan de leden van de stembureaus wordt presentiegeld toegekend.

Artikel 3

Het presentiegeld voor ieder lid bedraagt: voor elke door hem bijgewoonde zitting van het stembureau, per uur of gedeelte daarvan het minimum uurloon, afgerond naar boven op één euro.

Artikel 4

Leden die gekort worden op hun loon wordt het in artikel 3 genoemde uurloon verdubbeld.

Artikel 5

  • 1. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening tot toekenning van presentiegeld aan leden van stembureaus".
  • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2005.

De raadsgriffier de voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven