Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen » 05-06-2014

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 05-06-2014.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen
Citeertitel Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 84 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-06-2014 art. II 19-05-2014
Gemeenteblad, nr. 29362, 28-05-2014 externe site
R 7023
06-05-2010 aanhef en art. II lid 1 19-04-2010
De Kanaalstreek, 28-04-2009
R 6763
31-01-2005 nieuwe regeling 31-01-2005
Geen
R 6291a

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 januari 2005, nr. 6291a;

gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening externe site en artikel 84 van de Gemeentewet externe site;

besluit:

Artikel I Algemene bepalingen

In te stellen een commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen.

Artikel II Samenstelling

 • 1. Per fractie in de gemeenteraad wordt maximaal één raadslid in de commissie benoemd. Per fractie kan een raadslid als eerste of tweede plaatsvervanger worden benoemd.
 • 2. Op het eerste lid zijn de leden 2, 3 en 4 van artikel 63a van het Reglement van Orde van toepassing.
 • 3. De voorzitter, alsmede de plaatsvervangend voorzitter, worden door de commissie uit haar midden benoemd.

Artikel III Zittingsduur

De zittingsduur van de commissie is gelijk aan de zittingsduur van de gemeenteraad.

Artikel IV Doel en taak van de commissie

 • 1. Doel en taak van de commissie is om de indieners van zienswijzen tegen ontwerp bestemmingsplannen, in de gelegenheid te stellen een nadere toelichting op, of onderbouwing van, hun zienswijze te geven.
 • 2. De agenda van de commissie wordt vastgesteld in het reguliere agendaoverleg door het presidium van de commissie.
 • 3. Het presidium van de commissie bestaat uit de voorzitter en de raadsgriffier.

Artikel V Secretaris

 • 1. Secretaris van de commissie is de raadsgriffier.
 • 2. Alle van de commissie uitgaande stukken, worden door de secretaris ondertekend namens de commissie.

Artikel VI Vergaderfrequentie

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt op basis van het aantal ingediende zienswijzen, daarbij rekening houdend met de termijn waarbinnen de gemeenteraad op het aan de orde zijnde bestemmingsplan een beslissing moet nemen.
 • 2. De voorzitter draagt zorg, dat de leden ten minste tweemaal vierentwintig uur vóór het houden van de vergadering schriftelijk worden opgeroepen.
 • 3. De commissie vergadert in het openbaar, tenzij naar haar oordeel gewichtige redenen van de zijde van de indiener van een zienswijze zich daartegen verzetten.

Artikel VII Agendering

 • 1. Er zal vergaderd worden aan de hand van een agenda, waarop staat vermeld welke indieners van zienswijzen zullen worden gehoord.
 • 2. De oproeping tot een vergadering gebeurt door de secretaris namens de voorzitter van de commissie, onder toezending van de agenda en de overige terzake relevante stukken.
 • 3. In de vergadering worden geen indieners van zienswijzen gehoord, wanneer de leden geen kennis hebben kunnen nemen van de zienswijzen.

Artikel VIII Verslaglegging

 • 1. Van het horen wordt schriftelijk verslag opgesteld onder verantwoordelijkheid van de secretaris.
 • 2. De verslagen worden zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de leden van de raad en de gehoorde indieners van zienswijzen.

Artikel IX Niet voorziene situaties

Voorzover deze verordening daarin niet voorziet, wordt ten aanzien van de werkwijze van de commissie en de orde van de vergaderingen gehandeld naar de regels voor overeenkomstige gevallen, gegeven in de Gemeentewet externe site en in het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad.
[ Het 'Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad' is met ingang van 4 mei 2006 vervangen door het 'Reglement van Orde'. ]

Artikel X Inwerkingtreding en titel

Deze verordening treedt in werking per 31 januari 2005 en kan worden aangehaald als "Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2005.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven