Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Stadskanaal 2015 » 01-01-2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Stadskanaal 2015

Versie geldig vanaf 01-01-2015 tot 01-01-2017.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Stadskanaal 2015
Citeertitel Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Participatiewet, art. 8 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
vervallen van rechtswege
01-01-2015 nieuwe regeling 17-11-2014
Gemeenteblad, nr. 70512, 03-12-2014 externe site
R 7056, nr. 13f

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2014, nr. R 7056;

gelet op artikel 8, eerste lid, onder d van de Participatiewet externe site;

gezien het advies van de Participatieraad;

overwegende dat artikel 78z, zesde lid van de Participatiewet externe site niet voorziet in overgangsrecht voor de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive en derhalve voornoemde verordening opnieuw dient te worden vastgesteld met als grondslag artikel 8, eerste lid, onderdeel d van de Participatiewet externe site;

besluit:

vast te stellen de "Verordening verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2015".

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. beslagvrije voet:
beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering externe site;
b. bezit:
waarde van de bezittingen waarover belanghebbende of diens gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, met uitzondering van het in de woning met bijbehorend erf gebonden vermogen, bedoeld in artikel 50, eerste lid van de Participatiewet externe site;
c. recidiveboete:
bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid van de Participatiewet externe site;
d. verrekenen:
verrekenen als bedoeld in artikel 60, vierde lid van de Participatiewet externe site.

Hoofdstuk 2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive

Artikel 2 Verrekenen met beslagvrije voet bij voldoende bezit

  • 1. Indien het bezit van een belanghebbende ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt, verrekent het college de recidiveboete zonder inachtneming van de beslagvrije voet.
  • 2. De verrekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt gedurende een tijdvak van drie maanden vanaf het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 3 Verrekenen bij geen of onvoldoende bezit

  • 1. Indien het bezit van een belanghebbende niet ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt, verrekent het college de recidiveboete gedurende één maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet. De verrekening geschiedt vanaf het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.
  • 2. Aansluitend op verrekening als bedoeld in het eerste lid, verrekenen burgemeester en wethouders de recidiveboete in de daaropvolgende twee maanden op een dusdanige wijze dat belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • 3. Tot het inkomen, bedoeld in het tweede lid, worden ook middelen gerekend als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen n en r van de Participatiewet externe site.

Artikel 4 Verrekenen met inachtneming beslagvrije voet

In afwijking van de artikelen 2 en 3 kan het college de recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien:

  • a. aannemelijk is dat verrekening op de wijze, bedoeld in de artikelen 2 of 3, zou leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin of
  • b. anderszins sprake is van dringende redenen.

Artikel 5 Eerder opgelegde bestuurlijke boetes

De artikelen 2, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid van de Participatiewet externe site, indien en voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de recidiveboete.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Intrekken oude verordening

De Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Stadskanaal 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2014.

De raad

mevrouw A.M. Sijperda mevrouw B.A.H. Galama

wnd. raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven