Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal » 19-01-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 19-01-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal
Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 83 externe site
 2. Gemeentewet, artikel 107 tot en met 107e externe site
 3. Gemeentewet, artikel 156 externe site
 4. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-01-2019 Art. 1 17-12-2018
Gemeenteblad, nr. 11748, 18-01-2019 externe site
UIT-18024327
25-09-2015 nieuwe regeling 21-09-2015
Gemeenteblad, nr. 88397, 24-09-2015 externe site
R 7116

De raad van de gemeente Stadskanaal;

Gelet op artikel 83, eerste lid externe site, de artikelen 107 externe site tot en met 107e externe site, artikel 156 van de Gemeentewet externe site en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht externe site:

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende
Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal.

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. Er is een werkgeverscommissie.
 • 2. Aan de onder 1 genoemde commissie worden de bevoegdheden gedelegeerd die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet externe site, de op deze wet externe site gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 externe site tot en met 107e van de Gemeentewet externe site, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 externe site, 107a, tweede lid externe site, 107d, eerste lid externe site en 107e, eerste lid van de Gemeentewet externe site.
 • 3. Aan de commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om rechtspositieregelingen ten behoeve van de griffie vast te stellen, te wijzigen en te beëindigen.
 • 4. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.
 • 5. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.
 • 6. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden van de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.
 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad. De werkgeverscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:
  • a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;
  • b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;
  • c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.
 • 4. De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om als adviseur in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
 • b. het leiden van de vergaderingen;
 • c. het doen naleven van deze verordening;
 • d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;
 • e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden, zoals bedoeld in artikel 2.
 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur externe site in beslotenheid gehouden.
 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, externe site hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.
 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie informeert de raad met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks over haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2015.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven