Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015 » 22-05-2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015

Deze regeling is in werking getreden op 22-05-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening winkeltijden gemeente Stadskanaal 2015
Citeertitel Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

De Verordening winkeltijden Stadskanaal is in deze regeling ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Winkeltijdenwet, art. 3 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
22-05-2015 nieuwe regeling 18-05-2015
Gemeenteblad, nr. 44237, 21-05-2015 externe site
R 7094

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2015, nr. R 7094;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet externe site (Stb 2013 218) en artikel 149 van de Gemeentewet externe site;

besluit:

vast te stellen de navolgende Verordening winkeltijden gemeente Stadskanaal 2015.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. feestdagen:
Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;
b. werkdagen:
maandag tot en met zaterdag;
c. winkel:
dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet externe site;
d. feestelijkheden:
evenementen zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening;
e. grootwinkelbedrijven:
winkels zoals Kwantum, Praxis, Leen Bakker, Beter Bed, Gamma etc.;
f. bovenregionale winkels:
winkels zoals Juwelier Luitjens en Modecentrum Westen;
g. college:
het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Algemene beperking

Op Goede Vrijdag (de vrijdag voor Pasen), 4 mei (Nationale Dodenherdenking) en 24 december (Kerstmis) moeten alle winkels om 19.00 uur gesloten zijn.

Artikel 3. Vrijstelling voor aangewezen categorieën/winkels

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet externe site vervatte verboden, geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 20.00 uur voor de volgende winkels:
  • a. Supermarkten.
  • b. Grootwinkelbedrijven.
  • c. Bovenregionale winkels.
  • d. Tuincentra.
 • 2. In die gevallen, waarin het niet duidelijk is onder welke branche/categorie een winkel opereert, bepaald het college of de desbetreffende winkel onder het toepassingsbereik van dit artikel valt.

Artikel 4. Ontheffing niet aangewezen categorieën/winkels

 • 1. Overige winkels, voor zover niet aangewezen in artikel 3 van de verordening, mogen op maximaal twaalf, van de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet externe site genoemde dagen, per kalenderjaar geopend zijn, van 12.00 uur tot 20.00 uur.
 • 2. Het college verleent aan de desbetreffende handelsvereniging een ontheffing om in een bepaald winkelgebied de winkels maximaal twaalf keer per kalenderjaar te openen.
 • 3. De handelsvereniging vult zelf, na overleg met de daarbij aangesloten winkeliers, de data in en publiceert deze. De handelsvereniging meldt deze data aan de gemeente.

Artikel 5. Individuele ontheffingen van openings- of sluitingstijden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet externe site vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op werk-, zon- en feestdagen gedurende de periode van 22.00 uur tot 06.00 uur ten behoeve van:
  • a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;
  • b. het uitstallen van goederen.
 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden en bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.
 • 3. De ontheffing kan per winkel maximaal acht keer per kalenderjaar worden verleend.
 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 6. Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet externe site vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 7. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.
 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 8. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing of vrijstelling intrekken, wijzigen of daaraan nadere voorschriften stellen als:

 • a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
 • b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;
 • c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid, verkeersveiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;
 • d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;
 • e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of
 • f. de houder dit verzoekt;
 • g. dit het imago of de eenduidigheid van de openstelling van winkelopenstelling in de gemeente bevordert.

Artikel 9. Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen.

Artikel 10. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 11. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden Stadskanaal (5 juli 2012) wordt ingetrokken.
 • 2. Een krachtens de Verordening winkeltijden Stadskanaal verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.
 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Stadskanaal maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt één dag na bekendmaking in werking.
 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 mei 2015.

De raad

mevrouw A.M. Sijperda mevrouw B.A.H. Galama

wnd. raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven