Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Lijst categorieen verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016 » 25-09-2018

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 25-09-2018.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016
Citeertitel lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Besluit omgevingsrecht, art. 6.5, lid 1 en 3 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
25-09-2018 art. 2 26-03-2018
Gemeenteblad, nr. 197394, 17-09-2018 externe site
Z17-037876
17-06-2016 nieuwe regeling 30-05-2016
Gemeenteblad, nr. 78064, 16-06-2016 externe site
R 7163

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2016, nr. R 7163;

gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet externe site [voor omgevingswet dient te worden gelezen omgevingsrecht] en artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht externe site (BOR);

besluit:

vast te stellen de navolgende lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Artikel 1 Geen verklaring van geen bedenking bij weigering van de omgevingsvergunning

In de volgende (categorieën) van gevallen is geen verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist, zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 3 van het BOR externe site bij het weigeren van een omgevingsvergunning:

 • a. indien de aangevraagde activiteit niet past binnen de door de raad gestelde kaders en door het college wordt geweigerd om toepassing te geven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo externe site;
 • b. indien reeds op voorhand duidelijk is dat de aanvraag om omgevingsvergunning op andere gronden dan planologische moet worden geweigerd.

Artikel 2 Geen verklaring van geen bedenking bij de verlening van de omgevingsvergunning

In de volgende (categorieën) van gevallen is geen verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist, zoals bedoeld in artikel 6.5, lid 3 van het BOR externe site bij de verlening van een omgevingsvergunning:

 • a. Bestaande beleidskaders
  - Projecten die passen binnen de kaders van door de gemeenteraad vastgestelde nota’s, beleid of visies.
 • b. Wonen
  - Projecten met betrekking tot woningen, met bijbehorende voorzieningen voor zover passend binnen een door de raad vastgestelde woonvisie.
 • c. Horeca en Detailhandel
  - Projecten met betrekking tot Horeca en Detailhandel met bijbehorende voorzieningen, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom en passend binnen het gemeentelijke beleid.
 • d. Sport, Maatschappelijk en Recreatie
  - Projecten met betrekking tot sport-, maatschappelijke, toeristische en recreatieve voorzieningen met bijbehorende voorzieningen en/of ondergeschikte functies.
 • e. Bedrijven en werken
  • - Projecten ten behoeve van bedrijven, voor zover het betreft:
   • 1. bedrijven op een bedrijventerrein (met bestemming voor bedrijventerrein), of;
   • 2. bestaande bedrijven buiten het bedrijventerrein;
   • 3. bedrijven behorende tot milieucategorieën 1 en 2 (VNG-bedrijvenzonering).
  • - Projecten ten behoeve van kantoordoeleinden en dienstverlening.
 • f. Agrarische bedrijven
  - Projecten ten behoeve van bestaande agrarische bedrijven voor zover geen uitbreiding van het bouwvlak plaatsvindt groter dan 2 hectare.
 • g. Duurzame energie
  - Projecten ten behoeve van duurzame energievoorzieningen binnen en buiten de bebouwde kom, met uitzondering van:
  • 1. zonneparken buiten de bebouwde kom gelegen in de maatschappelijke zone zoals gesteld in de gebiedsvisie "Stadskanaal op Zon";
  • 2. windturbines.
 • h. Infrastructuur en voorzieningen.
 • - Projecten ten behoeve van bestaande infrastructuur.
 • - Projecten ten behoeve van nutsvoorzieningen.
 • - Projecten ten behoeve van nieuwe infrastructuur voor zover het fiets- en wandelpaden betreft.
 • i. Onbebouwde gronden
  - Projecten voor het wijzigen van de functie van onbebouwde gronden en het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde en gebouwen tot 100 m², anders dan vorenstaande categorieën.

Artikel 3 Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het besluit "Verklaring van geen bedenkingen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht" van 1 oktober 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2016.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven