Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Zoek in tekst » Leges » Legesverordening Stadskanaal 2021 » 01-01-2021

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Legesverordening Stadskanaal 2021

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2021.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021
Citeertitel Legesverordening Stadskanaal 2021
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Stadskanaal 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229 externe site
 2. Paspoortwet, art. 7 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2021 nieuwe regeling 14-12-2020
Gemeenteblad, nr. 335414, 18-12-2020 externe site
Z-20-077346/D/20/194135

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2020, nr. Z-20-077346/D/20/194135;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet externe site en de artikelen 2, tweede lid externe site en 7 van de Paspoortwet externe site;

besluit:

vast te stellen de
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen ter verkrijging van:

 • a. bewijzen van in leven zijn, strekkende tot betaling van lijfrente en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provincies, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;
 • b. verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 4 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a. mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
 • b. schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;
 • c. toegezonden wordt: binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt met uitzondering van de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Teruggaaf

Gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet externe site en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De "Legesverordening Stadskanaal 2020", vastgesteld op 16 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
 • 3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.
 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Stadskanaal 2021".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2020.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2021", vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2020, nr. Z-20-077346/D/20/194135

Titel 1 Algemene dienstverlening

  Tarief in euro
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN
1.1.1 een fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, van elke gekopieerde zijde, ongeacht het aantal op die zijde gekopieerde stukken 0,10
1.1.1.2 een gewaarmerkte fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per gekopieerde zijde 2,50
1.1.1.3 een lichtdruk van een tekening of een kaart 5,00
OVERIGE VERGUNNINGEN ENZ.
1.1.2 elke andere vergunning, ontheffing enz. voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 20,00
RAPPORTEN, NOTA'S ENZ.
1.1.3.1 een exemplaar van een rapport, nota of gemeentelijk plan, bestaande uit 15 pagina's of minder, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 7,50
1.1.3.2 een exemplaar van een rapport, nota of gemeentelijk plan, bestaande uit meer dan 15 pagina's, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 7,50
te vermeerderen met 0,05 voor elke pagina boven het aantal van 15 pagina's  
HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND
HUWELIJKSVOLTREKKING
3.1 Het tarief bedraagt:  
3.1.1 voor het voltrekken van een huwelijk of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het bijzijn van genodigden  
3.1.1.1 in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 8 van het "Reglement burgerlijke stand" 400,00
3.1.1.2 in de B. en w. kamer van het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 8 van het "Reglement burgerlijke stand" 132,00
3.1.1.3 op locatie vast aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur 269,50
op zaterdag en na 18.00 uur 333,00
3.1.1.4 op locatie incidenteel aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur 353,50
op zaterdag en na 18.00 uur 417,50
3.1.2 voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder de aanwezigheid van genodigden 28,00
3.1.3 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
TROUWBOEKJE
3.1.3.1 een trouwboekje bij een huwelijksvoltrekking 50,00
3.1.3.2 een duplicaat-trouwboekje 64,00
3.1.4. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
VERKLARING HUWELIJKSBEVOEGDHEID
3.1.4.1. een verklaring van huwelijksbevoegdheid 24,60
UITTREKSELS EN KOPIE-AKTEN
3.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  
3.2.1 een gewaarmerkt uittreksel uit of afschrift uit een register van de burgerlijke stand 11,00
NASPORINGEN
3.4 Het tarief bedraagt:  
3.4.1 voor het van gemeentewege doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand en het voormalige bevolkingsregister voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan 21,00
3.4.2 voor het maken van een kopie van de op microfiches vastgelegde akten van de burgerlijke stand en van het op microfiches vastgelegde archief van het persoonsregister 0,50
HOOFDSTUK 3A GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
3A.1 Het tarief bedraagt:  
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
3A.1.1 voor een partnerschapsregistratie  
3A.1.1.1 in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 8 van het "Reglement burgerlijke stand" 400,00
3A.1.1.2 in de B&W kamer van het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 8 van het "Reglement burgerlijke stand" 132,00
3A.1.1.3 op locatie vast aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur 269,50
op zaterdag en na 18.00 uur 333,00
3A.1.1.4 Op locatie incidenteel aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur 353,50
op zaterdag en na 18.00 uur 417,50
3A.1.3 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
PARTNERSCHAPSBOEKJE
3A.1.3.1 een partnerschapsboekje bij een geregistreerd partnerschap 50,50
3A.1.3.2 een duplicaat-partnerschapsboekje 64,00
HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSONEN
4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.  
4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
4.2.1 tot het verstrekken van gegevens:  
4.2.1.1 indien deze gegevens door de aanvrager worden afgehaald, per verstrekking 11,00
4.2.1.2 indien deze gegevens, ongeacht de wijze waarop, worden toegezonden, per verstrekking 12,50
4.2.1.3 indien de aanvraag en betaling via digitale weg geschiedt, per verstrekking 10,00
4.2.2 tot het maken van een eenmalige selectie van verstrekkingen:  
voor de eerste 100 verstrekkingen of gedeelte daarvan 142,50
voor elke volgende 100 verstrekkingen of gedeelte daarvan 18,00
4.2.3 tot het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst:  
4.2.3.1 indien dit door de aanvrager wordt afgehaald 21,00
4.2.3.2 indien dit wordt toegezonden 22,50
4.2.4 tot het op papier verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen aan afnemers en bijzondere derden, per verstrekking 2,25
4.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
4.3.1 tot het verstrekken van een gezinsuittreksel uit de basisregistratie personen:  
4.3.1.1 indien dit door de aanvrager wordt afgehaald 11,00
4.3.1.2 indien dit, ongeacht de wijze waarop, wordt toegezonden 12,50
4.3.1.3 indien de aanvraag op digitale wijze plaatsvindt en het uittreksel daarna door de aanvrager wordt afgehaald 10,00
HOOFDSTUK 5 DIVERSE STUKKEN BURGERZAKEN
5.1 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:  
REISDOCUMENTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART
5.1.4.1 van een nationaal paspoort/zakenpaspoort/faciliteitenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is 74,50
5.1.4.2 van een nationaal paspoort/zakenpaspoort/faciliteitenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt 56,50
5.1.4.3 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 56,50
5.1.4.4 van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is 64,00
5.1.4.5 van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt 32,50
5.1.4.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 5.1.4.1 tot en met 5.1.4.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van 50,50
 
5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:  
RIJBEWIJZEN
5.2.1.1 afgeven van, vernieuwen van of omwisselen van een rijbewijs 41,00
5.2.1.2 afgeven van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist 2,25
5.2.1.3 het tarief, genoemd in onderdeel 5.2.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 34,00
LEGALISATIE HANDTEKENING
5.2.2.1 afgeven van een legalisatie van een handtekening 11,00
THUISBEZORGEN DOCUMENTEN
5.2.3.1 voor het thuisbezorgen van documenten per document 12,50
HOOFDSTUK 7 INFORMATIEVERSTREKKING BODEM EN MILIEU
7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent adresgegevens en overige administratieve velden uit het bodeminformatiesysteem en/of het milieu-informatiesysteem:  
straat-huisnr-letter-toev-aand-wijk-buurt-postcode-woonplaats per record € 0,33  
extra veld bij adresrecord per record € 0,10  
extra tabel bij adresrecord per record € 0,22  
7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
een dump van het bodeminformatiesysteem per dump € 1.095,70  
een dump van het milieu-informatiesysteem per dump € 1.095,70  
na afname van een dumpverstrekking updategegevens hiervan per update € 109,70  
HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE WETGEVING
8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:  
VERKEER EN VERVOER
8.1.1.1 een ontheffing of vergunning krachtens de Wegenverkeerswetgeving 22,60
8.1.1.2 een ontheffing voor voertuigen genoemd in hoofdstuk 5, afdelingen 7, 8 en 14 van de Regeling voertuigen externe site, eventueel in verbinding met een ontheffing ex artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 externe site (RVV 1990) 49,20
8.1.1.3 een ontheffing van de parkeerduurbeperking in het centrum van Stadskanaal (verplicht gebruik parkeerschrijf blauwe zone) 22,60
WINKELTIJDENWET
8.1.2 een verklaring, een ontheffing of een vrijstelling van voorschriften, gegeven bij of krachtens de Winkeltijdenwet externe site 29,20
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
8.1.6.1 een vergunning, ontheffing of toestemming als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, uitgezonderd de artikelen 5.2.3.2, 4.3.2, 2.1.5.3 en 3.2.1 en 2.2.1a juncto 2.2.2 22,60
8.1.6.2 een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening:  
voor een dag 22,60
voor een week 43,60
voor een maand 85,10
voor een jaar 298,30
8.1.6.4 een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 618,10
8.1.6.5 een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.1a juncto 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening  
voor een regulier (A) evenement 23,60
voor een aandachts (B) evenement 45,10
voor een risico (C) evenement 87,10
8.1.6.6 een ontheffing, melding of vergunning op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 32,80
8.1.6.7 een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen ex artikel 2.1.5.1 van de APV 22,60
8.1.6.8 een melding of vergunning terras, als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV 22,60
DRANK- EN HORECAWET
8.1.8.1 a. een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet externe site (Stb. 1964, 386) 415,10
b. in afwijking van het in 8.1.8.1 bepaalde bedraagt het tarief, wanneer door de aanvrager met recht een beroep wordt gedaan op artikel 35, lid 2, van de Drank- en Horecawet externe site 39,50
8.1.8.2 een gewijzigde vergunning, na melding ex artikel 30 van de Drank- en Horecawet externe site 87,10
8.1.8.3 een wijziging van het aanhangsel, zoals bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet externe site 87,10
WET OP DE KANSSPELEN
8.1.9.1 een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen externe site:  
a. voor een periode tot wederopzegging voor één speelautomaat 232,20
b. voor een periode tot wederopzegging voor twee speelautomaten 371,60
8.1.9.2 een vergunning als bedoeld in enig ander artikel van de Wet op de Kansspelen externe site 23,60
MARKTVERORDENING
8.1.10.1 een standplaatsvergunning als genoemd in artikel 2.5 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 77,90
8.1.10.2 indien een vergunning niet wordt verleend, kan de aanvrager op een wachtlijst worden geplaatst. Het tarief voor plaatsing op de wachtlijst bedraagt per jaar 39,50
WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN
8.1.11.1 een beschikking voor exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau, zoals bedoeld in artikel 1.45, lid 1 externe site juncto 1.46, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site 53,30
8.1.11.2 een beschikking voor kinderopvang middels gastouderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.45, lid 2 externe site juncto 1.46, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site 32,80
8.1.11.3 een beschikking voor exploitatie van een peuterspeelzaal, zoals bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site 53,30
TELECOMMUNICATIEWET
8.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet externe site 172,20
8.2.2 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
8.2.3 Indien een begroting als bedoeld in 8.2.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
8.2.4 Het tarief bedoeld in onderdeel 8.2.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.  
HOOFDSTUK 9 GEMEENTEARCHIEF
9.1 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, waarbij van de diensten van een gemeenteambtenaar gebruik wordt gemaakt, per kwartier of gedeelte daarvan 15,40
9.2 Onverminderd het bepaalde in 9.1 blijft het tarief genoemd in 1.1.1 van toepassing.  
HOOFDSTUK 10 KADASTER
De tarieven voor kadasterwerkzaamheden zijn opgenomen in de Tarievenregeling Kadaster. Deze zijn te vinden op de website www.kadaster.nl

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

2.1.1
 • 1.
  Aanlegkosten:
  De aannemingssom, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.
  Bouwkosten:
  De aannemingssom, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
  Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.
  Wabo:
  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site.
 • 2. In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo externe site zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo externe site bedoeld.
 • 3. In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo externe site zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
  Tarief in euro
HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG
2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo externe site vergunbaar is 57,40
HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVERGUNNING
2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  
2.3.1 Bouwactiviteiten  
2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo externe site, bedraagt het tarief:  
2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen: 153,60
vermeerderd met: 2,97%
van de bouwkosten;  
2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 200.000,00 of meer bedragen: 8.351,20
vermeerderd met: 3,2%
van de bouwkosten boven de € 200.000,00, met een maximum tarief van € 220.255,00  
2.3.1.1.7 In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.6 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen ten behoeve van zonneparken geen leges geheven over de kosten van de installatieonderdelen zoals bijbehorende, omvormers en bedrading.  
2.3.1.2 Welstandstoets  
  Indien het advies van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg wordt ingewonnen, worden de op grond van 2.3.1.1 verschuldigde leges verhoogd met de kosten die gelijk zijn aan het tarief van Libau te Groningen voor het uitbrengen van een welstandsadvies voor het specifieke bouwwerk door de welstandscommissie van Libau.  
2.3.1.2.1 Voor woningen van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd, is de berekeningswijze zoals deze door Libau te Groningen worden toegepast van toepassing.  
2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag  
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 200%
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.  
2.3.2 Aanlegactiviteiten  
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo externe site, bedraagt het tarief: 1%
van de aanlegkosten, met een minimum van: 168,10
en een maximum van: 372,10
2.3.4 Planologisch strijdig gebruik  
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo externe site, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo externe site, bedraagt het tarief:  
2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo externe site wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 259,30
2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo externe site wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 519,70
2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo externe site wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 2.206,80
2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo externe site wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 519,70
2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo externe site wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 2.206,80
2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening externe site en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo externe site wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 2.206,80
2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening externe site en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo externe site wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 2.206,80
2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo externe site wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 2.206,80
2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo externe site, bedraagt het tarief: 115,80
2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten  
2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo externe site, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo externe site met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 5, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:  
2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: 115,80
2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo externe site, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c van de Wabo externe site, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 254,20
2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht  
2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:  
2.3.7.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo externe site, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo externe site: 169,10
2.3.8 Aanleggen of veranderen weg  
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d van de Wabo externe site, bedraagt het tarief: 173,20
2.3.9 Uitweg/inrit  
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo externe site, bedraagt het tarief: 69,70
2.3.10 Kappen  
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo externe site, bedraagt het tarief: 29,70
2.3.14 Andere activiteiten  
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling  
2.3.14.1 behoort tot een bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo externe site, bedraagt het tarief: 197,30
2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo externe site, bedraagt het tarief:  
2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft 115,80
2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft 115,80
2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen  
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo externe site, bedraagt het tarief:  
2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
2.3.16 Beoordeling bodemrapport  
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:  
2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 164,00
2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 164,00
2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen  
2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo externe site:  
2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 197,80
2.3.18.1.2 indien een ander orgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 248,00
HOOFDSTUK 5 TERUGGAAF
2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:  
2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan 100%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;  
2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vier weken na het in behandeling nemen ervan 100%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;  
2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan 100%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen drie maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 0%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 0%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.  
2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf  
Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.  
2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen  
Van de leges, verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18, wordt geen teruggaaf verleend.  
HOOFDSTUK 6 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wabo externe site, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is: 56,40
HOOFDSTUK 7 WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT
2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 103,50
HOOFDSTUK 8 BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN
2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening externe site 2.206,80
2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening externe site 2.1206,80
HOOFDSTUK 10 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING
2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 115,80
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven